Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim

Data rozpoczęcia projektu 2019-08-01
Data zakończenia projektu 2022-07-31
Całkowita wartość projektu 3 079 323,95
Kwota dofinansowania 2 771 391,55

OBSZAR INWESTYCJI:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 8: Edukacja

Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Typ projektu:

– Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych

– Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży

– Podnoszenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu

– Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów szkół zawodowych oraz CKZiU w wyniku podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych wśród 717 uczniów szkół zawodowych powiatu słupeckiego, podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych oraz CKZiU powiatu słupeckiego w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych 32 nauczycieli oraz doposażenie pracowni zawodowych w okresie od 01.08.2019 do 31.07.2022 r.