Otwarcie ofert na roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy

W Starostwie Powiatowym 12.06.2019 r. miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 2.023.323,97 zł (brutto).

Do 12.06.2019 r. do godz. 10:00 wpłynęło 5 ofert.

 • Oferta nr 1: Firma Drogowa „ANDAR” s.c. A. D. Białobrzyccy Gniezno; kwota brutto 4.263.209,51
 • Oferta nr 2: Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka Komandytowa Nekla; kwota brutto 2.875.724,81
 • Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna Koło; kwota brutto 3.279.419,97
 • Oferta nr 4: Agencja Handlowo-Usługowa MAXPERT Beata Zaradzka Słupca; kwota brutto 3.934.626,46
 • Oferta nr 5: IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany Dziedzice, gm. Lądek; kwota brutto 3.498.000,00

Obecnie trwać będzie badanie i ocena ofert.

Komunikat starosty dot. zmiany ustawy o odpadach

KOMUNIKAT

STAROSTY SŁUPECKIEGO

w sprawie konieczności złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji, przez podmiot prowadzący zbieranie lub przetwarzanie odpadów,

w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592)

 

Starostwo Powiatowe w Słupcy, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że w związku z zmianą przepisów w zakresie gospodarowania odpadami wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592):

– zgodnie z art. 14 ww. ustawy wszystkie podmioty posiadające pozwolenia lub zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów (posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów) zobowiązane są w terminie do 4 września 2019 r. złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

– zgodnie z art. 14 ust 4 ww. ustawy jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania, o których mowa w ww. ustawie, w wyznaczonym terminie, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygasa.

 1. W wniosku o zmianę pozwolenia należy przedstawić:
 • maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
 • największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach.
 1. Do wniosku posiadacz odpadów dołącza:
 • operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach;
 • zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach;
 • oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach;
 • oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:
 1. fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 2. prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

– nie wydano, na podstawie przepisów ustawy o odpadach, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy;

 • oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o których mowa w pkt 4;
 • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
 1. Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 3) – 5), składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jednocześnie informuję, że:

– zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, w razie stwierdzenia, że zabezpieczenie roszczeń nie zostało ustanowione lub zostało ustanowione niezgodnie z postanowieniem, o którym mowa w art. 48a ust. 7 ustawy o odpadach, w szczególności w wysokości niższej niż wymagana, właściwy organ cofa zezwolenie,

– zgodnie z art. 14 ust 8 ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, jeżeli właściwy organ odmówi zmiany decyzji, na podstawie art. 41a ust. 4a (negatywnej opinii po kontroli komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej) lub art. 46 ust. 1-1f (wymagań ustawowych) ustawy o odpadach, właściwy organ cofa decyzję.

Ponadto zgodnie z art. 25 ust 6 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) miejsca magazynowania zbieranych i przetwarzanych odpadów powinny być wyposażone w wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

 

 

PCPR Słupca – Poszukiwani kandydaci na rodziny zastępcze

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze
Zgłoś się do nas !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy
ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca
tel. 63 213 22 44

http://www.pcprslupca.pl 

Słoneczny Festiwal Lawendy

Piękna, słoneczna niedziela (9.06) zgromadziła mieszkańców Piotrowic oraz licznych przyjezdnych gości na imprezie pn. „Festiwal Lawendy”, której głównym pomysłodawcą i organizatorem była Szkółka Drzew i Krzewów K.T. Idzik z Piotrowic. To pierwsze w swojej historii wydarzenie patronatem objął starosta słupecki Jacek Bartkowiak, który na Festiwalu Lawendy gościł, podziwiał występy dzieci, odwiedzał liczne stoiska.
Festiwal Lawendy okazał się wydarzeniem ze wszech miar oczekiwanym i bardzo serdecznie przyjętym przez gości. Mieszkańcy i odwiedzający wielokrotnie podkreślali, iż tego typu wydarzenie integruje lokalną społeczność a także promuje gminę i powiat.