Droga Niezgoda-Kochowo – spotkanie dot. budowy

20 sierpnia, w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, pod przewodnictwem wicestarosty Czesława Dykszaka, odbyło się spotkanie robocze dotyczące realizacji zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Niezgoda-Kochowo” oraz opracowywanego programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oceną wpływu tej inwestycji na środowisko.

Zobacz więcej →

Harmonogram posiedzeń komisji stałych i sesji Rady Powiatu Słupeckiego

Lp.

Nazwa Komisji Stałej

Miejsce i data

posiedzenia

Tematyka posiedzenia

1.

Komisja Rewizyjna

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

 

—————————–

2.

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

28.08.2019 r.

godz. 1430

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały dofinansowania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie”, realizowanego przez Województwo Wielkopolskie.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019-2035.

3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

27.08.2019 r.

godz. 1300

 

1. Sprawozdanie roczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu słupeckiego.

2. Projekt uchwały w sprawie dofinansowania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie.

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

4. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

29.08.2019 r.

godz. 1330

1. Informacja o realizacji zadań Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy za 2018 rok i I półrocze 2019 r.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

 

5. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

27.08.2019 r.

godz. 1400

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

 

6. sesja Rady Powiatu Słupeckiego

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

 

29.08.2019 r.

godz. 1430

 

NOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SŁUPCY

W środę, 21 sierpnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, na wniosek starosty Jacka Bartkowiaka, odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Słupcy, którego celem była propozycja rozszerzenia działalności SP ZOZ w Słupcy o kolejne dwie nowe poradnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tj. poradnię chorób wewnętrznych oraz poradnię pediatryczną.

Zobacz więcej →

Projekt Deaf Language Awareness

Celem projektu Deaf Language Awareness jest zwiększanie świadomości językowej wśród dorosłych głuchych.

Świadomość językowa – co to jest? Dlaczego świadomość językowa jest ważna dla głuchych użytkowników języka migowego?

Świadomość językowa to umiejętność rozumienia w jaki sposób działa język. Nie chodzi tylko o gramatykę. To jest temat bardziej ogólny. Ten temat zawiera odpowiedzi na takie pytania jak m.in.: W jaki sposób za pomocą języka wyraża się cechy, czynności i obiekty? Co to są  narodziny, ewolucja i wymieranie języków? Co to jest język?  Co to jest dwujęzyczność?  I wiele więcej….

Jeżeli osoba głucha jest świadoma tych tematów, to łatwiej uczy się języka obcego, w tym też języka polskiego. Chodzi tu o naukę o pisania i czytania
w tych językach.

Dorosłe osoby głuche, które mają trudności w pisaniu i czytaniu w języku polskim, dzięki świadomości językowej mogą łatwiej rozwijać te umiejętności.

Dobra umiejętność pisania i czytania w języku polskim daje więcej szans na dobrą pracę, lepsze zarobki i osiągnięcie wysokiego statusu społecznego.

Więcej informacji na stronie projektu: http://pzg.lodz.pl/deaflanguageawareness

ZSZ Słupca – poszukiwany nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy poszukuje nauczyciela praktycznej nauki zawodu w branży samochodowej.

Oferty proszę składać do 30.08.2019 r. w sekretariacie szkoły.

Kontakt:

Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11 A; 62-400 Słupca; tel. 63 275 14 26

Nominacja generalska dla Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu

Nominacja generalska dla Dowódcy 3. Skrzydła

Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego odebrał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy nominację generalską.

Z okazji Święta Wojska Polskiego oraz w związku z obchodami 100. rocznicy wybuchu I. Powstania Śląskiego pułkownik pilot Krzysztof Walczak został mianowany na stopień generała brygady. Generał brygady pilot Krzysztof Walczak jest Dowódcą 3. Skrzydła Lotnictwa transportowego od 19 października 2015 roku. Posiada klasę mistrzowską pilota wojskowego, uprawnienia instruktorskie we wszystkich warunkach atmosferycznych oraz pilota doświadczalnego II klasy. Wyszkolił wielu pilotów oraz spędził wiele godzin na ziemi kierując lotami. Jego życiowy nalot wynosi 2322 godziny, z czego około 1400 godzin na samolotach naddźwiękowych Su-20 i Su-22. Jako jeden z pierwszych pilotów w Polsce, w 2000 roku, uzyskał status gotowości do działań Combat Ready oraz uprawnienia instruktorskie zgodnie ze standardami NATO. Wykonywał także loty na samolotach F-15, F-16, Hawk oraz Alpha Jet. Dwukrotnie zdobył tytuł Pilota Roku, w 1994 i 2002 roku.

źródło – http://3sltr.wp.mil.pl/pl/1_1079.html