•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Listopad 2017
PNWTSRCZPTSOND
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
   
   


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Aktualności / Powiat / Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Słupeckim

         Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Słupeckim
W dniu 5 sierpnia 2015 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z ustawą powiat od dnia
01 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegającej na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. 


  Na terenie Powiatu Słupeckiego zostały utworzone  3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
Jeden punkt  mieści się w budynku Urzędu Gminy i Miasta Zagórów. Drugi punkt mieści się w Urzędzie Gminy Orchowo.
Trzecia lokalizacja mieści się w Słupcy przy ulicy Wojska Polskiego 13

 
Porady  udzielane są według następującego harmonogramu:


Punkt obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych

Od 1 stycznia 2017 roku  do 31 grudnia 2017 roku będą świadczone przez adwokatów oraz radców prawnych nieodpłatne porady prawne w punkcie usytuowanym w dwóch lokalach znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórów oraz Urzędzie Gminy Orchowo.
Nieodpłatne porady prawne w poszczególnych lokalach będą udzielane przez adwokatów oraz radców prawnych  naprzemiennie tygodniami
W pierwszym tygodniu 2017 roku rozpoczynają udzielanie porad prawnych radcowie prawni

Lokalizacja:
Budynek Urzędu Miasta i Gminy Zagórów
ul. Kościelna 4

Nr tel. 63 2748841

Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek
– od  godz.  8:00 do 12:00
(adwokat / radca prawny)

Wtorek – od godz.  8:00 do 12:00               
(adwokat / radca prawny)

Piątek  od godz. 13:00 do 17:00
(adwokat / radca prawny)

Punkt obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych

Lokalizacja:
Budynek Urzędu Gminy Orchowo,
ul. Kościuszki 6,
62-436 Orchowo
Pokój nr 1

Nr  tel. 63 2684090

Dni i godziny otwarcia:
Środa
od godz. 9.00 do 13.00
(adwokat  / radca prawny)
Czwartek od godz. 13.00 do 17.00
(adwokat / radca prawny)

Trzeci punkt  mieści się w Słupcy przy ul. Wojska Polskiego 13 (budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego pok. Nr 10. Tel. Nr 63 2498596.

Prowadzenie punktu  nieodpłatnych porad prawnych powierzone zostało organizacji pozarządowej: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich ul. PCK 13, 62-500 Konin

Udzielana przez Stowarzyszenie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez:

Adwokata oraz radcę prawnego
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 13:00
w poniedziałek -adwokat
wtorek - radca prawny
środa - adwokat
czwartek  i piątek – radca prawny

Uprawnieni mieszkańcy mogą korzystać z każdego wybranego przez siebie punktu.
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1255)

Lp.

Osoby uprawnione

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „ osobą uprawnioną”:

Sposób wykazania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

1.

Której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie
 się o udzielenie pomocy nieodpłatnej prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U z 2015 r. poz163 ze zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

Wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji
 o przyznaniu świadczenia
 z pomocy społecznej  lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

2.

Która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. poz. 1863)

Wykazuje przez przedłożenie ważnej karty Dużej Rodziny,
o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

3.

Która uzyskała zaświadczenie,
o którym mowa w ustawi z dnia 24 stycznia 1991 r.
 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( dz. U z 2014 r poz. 1206 oraz 2015 r. poz. 693)

Wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
 i okresu powojennego

4.

Która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie
 z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa ( Dz. U.
 nr 205, poz. 1203

Wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego , których mowa ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

5.

Która nie ukończyła 26 lat

Wykazuje przez przedłożenie dokumentu   stwierdzającego tożsamość

6.

Która ukończyła 65 lat

Wykazuje przez przedłożenie dokumentu   stwierdzającego tożsamość

7.

Kobietom w ciąży

Wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

8.

Która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

Wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi
co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie


         Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-7 , wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa  w pkt 7 jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
         Oświadczenia, o których mowa, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli
o następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.

     czytan : 3109