•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Listopad 2017
PNWTSRCZPTSOND
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
   
   


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Aktualności / Powiat / Ostatnia w 2016 r. XXV sesja Rady Powiatu Słupeckiego - rekordowe wydatki majątkowe w 2017 r. - ponad 27,5 mln zł na inwestycje

         Ostatnia w 2016 r. XXV sesja Rady Powiatu Słupeckiego - rekordowe wydatki majątkowe w 2017 r. - ponad 27,5 mln zł na inwestycje


 

30 grudnia 2016 r. odbyła się XXV sesja Rady Powiatu Słupeckiego. Było to ostatnie posiedzenie Rady w kończącym się roku 2016 r.

W porządku obrad sesji znalazły się m.in.:

- sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym;

- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017-2039;

- podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017;

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016;

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016-2039;

- podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na rok 2017;

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2017

 

Poniżej wystąpienie Starosty Słupeckiego Mariusz Rogi poprzedzające przyjęcia uchwały budżetowej na rok 2017 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017-2039     

 

                                                                                     Panie Przewodniczący,

                                                                                     Panie i Panowie Radni !

 

         Projekt budżetu Powiatu Słupeckiego na 2017 rok, został przyjęty przez Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwałą Nr 180/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Dziś w imieniu kierowanego przeze mnie Zarządu przedstawiam go do uchwalenia Wysokiej Radzie wraz z autopoprawką. Projekt opracowano na podstawie wstępnie określonych przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne powiatu, prognozowanych przez Ministra Finansów kwot subwencji i kwot udziałów w dochodach budżetu państwa oraz w oparciu o prognozowane dochody własne powiatu. Zarząd wprowadza dziś autopoprawkę uwzględniającą uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Poznaniu.  

         Projekt budżetu zakłada prognozowane dochody w kwocie 70.283.682,19zł, w tym dochody bieżące 62.750.492,69zł. Wydatki w wysokości 87.948.854,76zł, w tym wydatki bieżące 60.426.462,76zł i majątkowe 27.522.392,00zł. Deficyt budżetowy w wysokości 17.665.172,57zł zostanie sfinansowany z kredytów i wolnych środków własnych.

         Subwencja ogólna  dla Powiatu Słupeckiego wyniesie 29.363.697zł, co stanowi 41,8%  dochodów budżetu Powiatu Słupeckiego.

         Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz wydatki finansowane z tych dotacji zaplanowano w oparciu o decyzję Wojewody Wielkopolskiego na ogólną kwotę  9.480.903zł (13,5% dochodów ogółem).

Dotacje celowe na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniosą 1.813.898,19zł (2,6% dochodów ogółem).

Planuje się pozyskać od jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych kwotę 8.637.245zł (stanowi to wskaźnik  rekordowy w historii powiatu, bo wynoszący 12,3% dochodów).

Za usługi świadczone przez DPS-y do budżetu wpłynie 7.066.310zł  (10,1% dochodów).

         Udziały Powiatu w podatkach w 2016 r. wynosić będą 9.719.438zł             (13,8% dochodów).

         Pozostałe dochody własne to przede wszystkim: dochody z mienia i usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu, opłaty komunikacyjne,

opłaty za korzystanie z Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego, wpływy z tytułu  kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

                                                                                     Wysoka Rado!

         Wiele oczekiwań wiązaliśmy z uruchomieniem środków z nowej perspektywy budżetu Unii Europejskiej, szczególnie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Do absorpcji niemałych przecież środków przygotowywaliśmy się wnikliwie. Dziś mogę powiedzieć, w większości na próżno. Programy rządowe, regionalne, ZIT-y, OSI, Wolne Strefy Gospodarcze i co tam jeszcze, tajemniczo i tendencyjnie zaszyfrowane, pozbawiły nas jakichkolwiek szans w ubieganiu się o możliwość tzw. Zrównoważonego Rozwoju – hasła nic nie wartego, będącego pijarowską propagandą.

         Nie było szczęśliwym rozwiązaniem, że to właśnie samorządy wojewódzkie zostały uprawnione do ustalania kryteriów podziału środków w ramach RPO, kiedy to samorządy województw są również beneficjentami tych środków. Szczególnie boleśnie odczuliśmy to w Wielkopolsce. Nasz samorząd wojewódzki około 90% środków w ramach Działania 5.1. Infrastruktura drogowa regionu rozdysponował pomiędzy drogi wojewódzkie i kilka większych ośrodków samorządowych, natomiast środki w ramach Działania 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną w 75% przeznaczono na kluczowy projekt budowy szpitala wojewódzkiego „Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Poznaniu”. Skoro już na etapie ustalania kryteriów podziału środków z WRPO samorząd województwa pozbawił nas i wiele innych samorządów możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w jakże ważnych dla nas dziedzinach  jak ochrona zdrowia i powiatowa infrastruktura drogowa sprawdziła się więc stara prawda, że jeżeli umiesz liczyć, to musisz liczyć tylko na siebie.

         Ale nie jesteśmy tymi, którzy usiedli z załamanymi rękoma. Tam tylko, gdzie się dało napisaliśmy ciekawe aplikacje i udało się nam pozyskać środki unijne w innych obszarach: na inwestycję drogową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1.150.901zł, w ramach WRPO na cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kwotę 1.764.353,50zł. Ciekawe projekty złożone przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy także zyskały aprobatę i finansowe wsparcie. Włączyliśmy się także w kluczowy projekt wojewódzki dotyczący informatyzacji podmiotów leczniczych. Na szczególne podkreślenie zasługuje także aktywność na tym polu naszych placówek oświatowych. I choć kryteria i zasady oceny projektów są co najmniej dziwne, to nieustanne próby nierzadko kończą się sukcesem.

                                                                                     Panie Przewodniczący,

                                                                                     Wysoka Rado!

         Żeby dopełnić prawdę o samorządowej rzeczywistości w Polsce, nie sposób pominąć ogromnych nadziei dużej grupy społeczeństwa (także w naszym powiecie), która wraz ze zmianą opcji rządzącej w naszym państwie, upatrywała zdynamizowanie rozwoju naszych małych ojczyzn. Dosyć szybko przekonaliśmy się, że samorządy lokalne nie są pieszczochami ekipy rządzącej. Jeżeli już głośno było o samorządach, to w kwestii ewentualnego skrócenia kadencji, czy winnych zbyt wolnego wydatkowania unijnych dotacji. Może rodzinom wielodzietnym i mniej zamożnym się poprawiło, ale samorządom z pewnością nie.

Reasumując. Nic nie dołożyli poza dodatkowymi zadaniami, ale korekt umniejszających dochody systematycznie dokonują. Będzie, co już pewne mniejsza subwencja oświatowa, mniejszy kontrakt dla szpitala, zmniejszony limit środków PFRON. A powinniśmy już zacząć bać się naprędce i niechlujnie przygotowanej reformy oświatowej.

Jak uda nam się zorganizować publiczny transport zbiorowy, tocząc nierówny bój laickimi siłami urzędniczymi z lobbującymi o nieprzewidywalne zmiany w prawie zawodowcami, dotychczas tą dziedziną gospodarki zajmującymi się na własne ryzyko i komercyjny zysk. Za jakie pieniądze utrzymać placówki opiekuńczo – wychowawcze coraz częściej niekompletnie obsadzone, co jest pokłosiem miłości nie do dziecka, tylko do pięciu banknotów stuzłotowych. A można by jeszcze więcej ponarzekać.

                                                                                              Wysoka Rado.

         Przy szacowaniu wydatków budżetowych na rok 2017 brano przede wszystkim pod uwagę potrzeby inwestycyjne powiatu, przewidywane wykonanie roku bieżącego, kwoty dotacji celowych, subwencji ogólnej, wielkości prognozowanych dochodów własnych oraz  planowane rozchody. Uwzględniono również przepisy szczególne normujące wysokość określonych rodzajów i grup wydatków.

W załączniku do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok prezentowane są przychody i koszty naszego samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

          Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2017 zabezpiecza niezbędne środki na finansowanie zadań bieżących Powiatu, w tym na: oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 24.037.451,76 (39,8% planu wydatków bieżących), politykę społeczną 16.900.234 (28% planu wydatków bieżących), administrację Starostwa 6.811.380 (11,3% planu wydatków bieżących), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 3.677.007 (6% planu wydatków bieżących) utrzymanie dróg powiatowych  2.241.938 (3,7%  wydatków bieżących), obsługę długu publicznego 1.029.621  (1,7% planu wydatków).

         Ponieważ Powiat powołany jest do realizacji przede wszystkim zadań  publicznych, w związku z tym w strukturze wydatków największy odsetek stanowią wydatki osobowe. W zakresie wydatków bieżących na 2017rok 62% wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane.    

         Przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu na 2017rok – nie tylko w pełni zapewnia realizację bieżących zadań powiatu i obsługę zobowiązań długoterminowych, wskazuje również na duże zaangażowanie inwestycyjne powiatu.

Zaplanowane w wysokości 27.522.392zł wydatki majątkowe stanowią najwyższy poziom tych wydatków od chwili powstania w 1999r. Powiatu Słupeckiego. Wydatki te zdominowane zostały przez nakłady na rozbudowę budynku głównego szpitala powiatowego w Słupcy (23.871.740,00zł). Rozbudowa ta ma na celu spełnienie przez budynek standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, nie powoduje natomiast zwiększenia skali świadczonych przez SP ZOZ w Słupcy usług leczniczych. 

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą głównie zadań zaplanowanych  do realizacji na drogach  powiatowych, w tym jeden projekt realizowany w ramach PROW o kosztorysowej wartości 1.808.740,00zł.

                                                                                    Szanowni Państwo.

Sfinansowanie rozbudowy szpitala stało się zadaniem ponad miarę indywidualnych możliwości Powiatu Słupeckiego. Ani budżet Państwa, ani dostępne programy unijne nie pozwalały wesprzeć zewnętrznymi środkami finansowymi, tego ponadczasowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Dlatego zwróciliśmy się do samorządów miejskich i gminnych z terenu naszego powiatu  o pomoc finansową przy realizacji przedsięwzięcia, które ma służyć wszystkim  mieszkańcom naszych gmin i naszego powiatu. Otrzymaliśmy wsparcie, co prawda nie od wszystkich samorządów, na pokrycie około 28% planowanych kosztów inwestycji. Z tego miejsca, publicznie i szczerze składam serdeczne podziękowania tym samorządom, które w sposób odpowiedzialny podeszły do problemu i wsparły finansowo tę inicjatywę. Jestem głęboko przekonany, że zarówno Ci, którzy ponad funkcjonowanie powiatowego szpitala przedkładali partykularne interesy, jak i Ci, którzy z dotąd niesprecyzowanych powodów zburzyli samorządową solidarność, wnikliwie obserwując postępy prac na dalszych etapach realizacji tej inwestycji, szybko zmienią zdanie i staną się naszymi sojusznikami.

 Pomimo tego, jakże istotnego wsparcia Powiat Słupecki musi zaplanować zaciągnięcie nowego zobowiązania długoterminowego na kwotę 17 mln. zł, celem pełnego zabezpieczenia finansowego tej inwestycji. Ze względu na ograniczenia ustawowe w zadłużaniu samorządów oraz by nie zamykać powiatowi całkowicie możliwości rozwojowych, spłatę tego zadłużenia rozkładamy na 23 lata. W związku z tym, nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Słupeckiego wydłuża się na taki właśnie okres. Nie bez znaczenia będzie w tym miejscu przypomnieć, że to właśnie perspektywiczne planowanie tej inwestycji, rzutującej na wspomniane wskaźniki zadłużeniowe, powodowało planowanymi oszczędnościami także w dwóch ubiegłych latach budżetowych, co niewątpliwie przyczyniło się do spowolnienia, szczególnie realizacji zadań inwestycyjnych.

Na pewno budowa, czyli praktyczna realizacja tego zadania przysporzy nam jeszcze wielu trudności. Front budowy będzie w bezpośrednim sąsiedztwie z normalnie funkcjonującą lecznicą. Oby hałas i utrudnienia komunikacyjne na przyszpitalnym terenie były największymi naszymi kłopotami. Tego Państwu i sobie życzę najbardziej. Życzmy sobie przede wszystkim pomyślnego zakończenia tej, jakże potrzebnej inwestycji, która w przyszłości będzie służyć w jednakowym stopniu wszystkim mieszkańcom Powiatu Słupeckiego.

                                                                                     Wysoka Rado!

         Przedkładany projekt spełnia niezbędny do uchwalenia budżetu warunek z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zakładając uzyskanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 2.324.029,93. Ta kwota nadwyżki zapewnia nam w roku 2017 i w latach następnych zachowanie relacji wynikających z art. 243 wspomnianej ustawy. Nasze działania w roku 2017 nastawione będą na zrealizowanie wszystkich zadań bieżących i wyjątkowych zamierzeń inwestycyjnych.

           Projekt uchwały budżetowej na 2017 wraz z jej załącznikami został przedstawiony i omówiony na wszystkich Komisjach Rady Powiatu. Projekt ten  uzyskał bezwarunkową, pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.  Mając powyższe na uwadze proszę Wysoką Radę o uchwalenie budżetu na 2017 rok w wersji przygotowanej przez Zarząd Powiatu wraz z autopoprawką.

***

Panie Przewodniczący,

 Panie i Panowie Radni !

Wieloletnia Prognoza Finansowa to syntetyczne zestawienie w wieloletnim przekroju prognozowanych, zasadniczych wielkości charakteryzujących budżet powiatu takich jak: dochody i wydatki: ogółem,  i z podziałem na bieżące i majątkowe; wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, a także kwotę  i sposób finansowania długu.

Prognozę sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W naszym przypadku obejmuje ona okres zobowiązań kredytowych istniejących oraz planowanych czyli lata 2017 – 2039. Planowane na rok 2017 nowe kredyty powodują wydłużenie prognozy z roku 2025 do roku 2039.

Przedstawiony dziś Wysokiej Radzie projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017-2039 został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w dniu 14 listopada br. uchwałą nr 179/2016. W projekcie tym dla roku 2017 podstawowe wielkości charakteryzujące budżet zaczerpnięto z projektu budżetu na 2017 r., natomiast planując lata następne wykorzystano publikowane przez Ministra Finansów „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” zaktualizowane w maju br. Przy takim wyliczeniu planowanych wielkości relacja określona w art. 243 ustawy  o finansach publicznych zostaje spełniona we wszystkich latach prognozy. Na poziom wskaźnika wpływ ma wysokość osiąganej w każdym roku nadwyżki operacyjnej oraz wysokość rocznych obciążeń wynikających z obsługi długu. Dlatego wskazane jest by stale monitorować wszelkie zmiany budżetu dokonywane w trakcie roku 2017 i latach następnych pod kątem zachowania ustawowych relacji. Istotne będzie analizowanie wpływu na te relacje planowanych do zaciągnięcia  w roku 2017 długoterminowych zobowiązań.

                   Zgodnie z art.226, ust.3  ustawy o finansach publicznych uchwała

o Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera także wykaz wieloletnich  przedsięwzięć z określonymi na poszczególne lata limitami wydatków i zobowiązań. W przedstawionym do uchwalenia projekcie uchwały wykaz ten obejmuje sześć projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej.

Załącznik nr 3 do uchwały pod nazwą „objaśnienie przyjętych wartości”, charakteryzuje metodologię przygotowania prognozy oraz graficzną prezentację kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych w poszczególnych latach.

          Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 został przedłożony Organowi Stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym terminie tj. dnia 14 listopada 2016 r.

Ze strony RIO o projekcie WPF wpłynęła pozytywna opinia z zastrzeżeniem. Zastrzeżenie sformułowano z powodu braku w projekcie informacji o umowie dotyczącej projektu inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konkretnie nie podano numeru umowy z instytucją pośredniczącą, czyli Województwem Wielkopolskim, która staje się podstawą wyłączenia z relacji wskaźnikowych zadłużenia zaciąganego na realizację tego projektu.

Dziś przedstawiam dodatkowo Wysokiej Radzie autopoprawkę do projektu  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

Autopoprawka uzupełnia brakujące informacje według wskazań  RIO oraz aktualizuje dane w związku z autopoprawką do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

                                                                           Panie Przewodniczący,

                                                                           Wysoka Rado

           Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Słupeckiego na lata 2017-2039 został przedstawiony i szczegółowo omówiony na wszystkich Komisjach Rady Powiatu.

         Jeżeli wystąpią zmiany w zakresie deficytu lub nadwyżki budżetowej, zmiany w przychodach lub rozchodach budżetu, zmiany w kwocie długu  lub zmiany w planowanych przedsięwzięciach staniemy przed koniecznością nowelizacji uchwały w trakcie roku budżetowego.

                Uchwalenie uchwały o WPF jest niezbędnym krokiem w celu uchwalenia budżetu Powiatu Słupeckiego na 2017 rok.

 


     czytan : 1132