•  
Powiat Słupecki - Ziemia Warta Odkrycia                                     Znajdź nas na facebooku
Listopad 2017
PNWTSRCZPTSOND
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
   
   


» Charakterystyka

» Historia

» Władze Powiatu

» Gminy i Miasta

» Edukacja

» Kultura

» Zdrowie

» Sport

» Turystyka i Rekreacja

» Baza noclegowa i gastronomiczna

» Imprezy

» Galeria

» Filmy

» Strategia Powiatu Słupeckiego

» Organizacje Pozarządowe

» Przedsiębiorczość
» Struktura Organizacyjna

» Jednostki Organizacyjne

» Dotacje Powiatu

» Zamówienia Publiczne

» Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego

» Mapa dojazdu

» Kontakt


Strona główna / Aktualności / Oświata / Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie

         Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie


 

24.08. br. odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Słupeckiego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie.

Oferty  zgłosiło troje kandydatów: Małgorzata Iwanicka - nauczyciel  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie, Monika Nowaczyk - wicedyrektor Gimnazjum Królowej Jadwigi w Zagórowie, Piotr Wróblewski - nauczyciel  Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy.

Przypomnijmy: Ze względu na upływającą kadencję z dniem 31.08. 2017 r. Markowi Kujawie, obecnemu dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie, Zarząd Powiatu Słupeckiego już w marcu br. ogłosił konkurs na to stanowisko od 1 września 2017 r. Do konkursu przystąpił wówczas Marek Kujawa i po przeprowadzeniu postępowania konkursowego Zarząd Powiatu powierzył Markowi Kujawie to stanowisko na okres 5 lat szkolnych, tj. od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.  Jednakże 19 lipca 2017 r. Marek Kujawa skierował pismo do Starosty Słupeckiego z prośbą o rozwiązanie, na mocy porozumienia stron, stosunku pracy z dniem 31 sierpnia br., „z powodu niekorzystnych dla mnie rozstrzygnięć emerytalnych”. Starosta Słupecki wyraził zgodę i Zarząd Powiatu Słupeckiego zgodnie z przepisami prawa zobowiązany był w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora ogłosić konkurs, czyli cała procedura konkursowa została uruchomiona ponownie. 

Na mocy ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku, poz. 59), kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu (art.63 ust. 10). Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (Kurator Oświaty) , kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej (art.  63 ust.12 ustawy Prawo oświatowe). Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z art. 10 lub 12 organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy (art. 63 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe).

Na mocy przepisów przejściowych, określonych w ustawie wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe:

 

Art. 237. 1. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem przekształcenia, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1, staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowym gimnazjum.

3. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Art. 238. 1. Dyrektor szkoły podstawowej, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej, w której prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły podstawowej.

2. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, staje się wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum.

3. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w ust. 1, a dyrektor ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w ust. 1, może przedłużyć powierzenie stanowiska wicedyrektorowi, o którym mowa w ust. 2, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

Szczegółowe przepisy zawierają , między innymi):

Ustawa  Przepisy wprowadzająca ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Ustawa Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

Ustawa Karta Nauczyciela (t. j. z 2017 r. poz. 1189)

Ustawa o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 ze zm.)

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010).

Warto przeczytać powyższe przepisy, by rozumieć czynności organu prowadzącego szkoły ponadgimnazjalne względem  dyrektorów podległych szkół w zakresie powoływania na stanowisko dyrektora, jak również uzyskać informację, że przepisy przejściowe mają zastosowanie w  przypadku gimnazjów i ośmioletnich szkół podstawowych.

                                              

     czytan : 344