Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych

Od 26 lipca br. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca dla uczniów, którzy nie zostali przyjęci do szkół. Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym: https://nabor.pcss.pl/slupca

Załączamy wykaz szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

Jeśli będzie taka potrzeba, zostanie utworzony oddział dodatkowy, uwzględniający możliwości szkół oraz zainteresowanie uczniów spełniających wymagania określone na etapie rekrutacji.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

    25 lipca 2019 r.

 godz.13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do szkół.

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające

Od 26 lipca 2019 r. 

do 30 lipca 2019 r.

do godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.
21 sierpnia 2019 r. 

godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Od 21 sierpnia 2019 r.             do 23 sierpnia 2019 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
Od 21 sierpnia 2019 r. 

do 29 sierpnia 2019 r.                od godz. 13.00

 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego   o braku  przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E.
30 sierpnia  2019 r.

godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do szkół.

Uwaga!

*Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych prowadzone jest odrębnie dla absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych.

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (ELEKTRONICZNA) DO SZKÓŁ 2019

wolne miejsca w szkołach i oddziałach Powiatu Słupeckiego

dla absolwentów gimnazjów

Szkoła/oddział

Liczba miejsc

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy, 62- 400 Słupca, Plac Szkolny 1
klasa politechniczna 1A.2 2
medyczno- przyrodnicza 1
humanistyczna 2
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wlkp. 22
Technikum Nr 1  
technik ekonomista 3
technik reklamy 2
technik logistyk 2
 Centrum  Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, 62-420 Strzałkowo, ul. Górna 12
Technikum  
technik architektury krajobrazu 5
technik mechanizacji rolnictwa 2
 Zespół Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Kopernika 11A
Technikum Nr 2  
technik elektryk 1
technik mechatronik 4
Branżowa Szkoła I stopnia  
kierowca mechanik 4
wielozawodowa 18
elektromechanik pojazdów samochodowych 3
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie, 62-410 Zagórów, ul. Pyzderska 75
Liceum ogólnokształcące  
profil ścisły 5
Branżowa Szkoła I stopnia  
rolnicza 2

 WOLNE MIEJSCA W SZKOŁACH DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW- POWIAT SŁUPECKI

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (ELEKTRONICZNA) DO SZKÓŁ 2019

Wolne miejsca w szkołach i oddziałach Powiatu Słupeckiego

Dla absolwentów szkół podstawowych

Szkoła/oddział

Liczba miejsc

 Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy, 62-400 Słupca, Plac Szkolny 1
klasa politechniczna 1A.1 2
medyczno- przyrodnicza 2
humanistyczna 3
 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, 62-400 Słupca,                                  ul. Powstańców Wlkp. 22
Technikum Nr1  
technik spedytor (klasa policyjna) 2
technik reklamy 4
technik żywienia i usług gastronomicznych 6
 Centrum  Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, 62-420 Strzałkowo, ul. Górna 12
Technikum  
technik architektury krajobrazu 7
technik mechanizacji rolnictwa 2
 Zespół Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Kopernika 11A
Technikum Nr 2  
technik elektryk 2
technik mechatronik 1
technik informatyk 3
technik pojazdów samochodowych 5
Branżowa Szkoła I stopnia  
kierowca mechanik 4
wielozawodowa 4
elektromechanik pojazdów samochodowych 2
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62-410 Zagórów
Liceum ogólnokształcące  
profil ścisły 3
Branżowa Szkoła I stopnia  
wielozawodowa 4
rolnicza 1

 

 WOLNE MIEJSCA W SZKOŁACH DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – POWIAT SŁUPECKI