Ogłoszenie

o naborze na członków komisji konkursowej

opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego w 2020 r.

 

 1. Starosta Słupecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 688 ) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku.
 2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.
 3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go w terminie do dnia
  15 listopada 2019 r. do godz. 900 na:

–  adres Starostwa Powiatowego w Słupcy 62 – 400 Słupca, ul. Poznańska 20 ( drogą pocztową lub bezpośrednio w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 (parter),

– faxem: 63 275 86 69

– e-mailem na adres: powiat@powiat-slupca.pl

 1. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.
 2. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Słupeckiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

 

Starosta

/-/ Jacek Bartkowiak

formularz-zgloszeniowy Porady