W Starostwie Powiatowym odbyło się wczoraj (21.12.) 150. posiedzenie Zarządu Powiatu Słupeckiego, które w znacznej części poświęcone było przygotowaniom do dzisiejszej sesji Rady Powiatu. Zarząd przyjął m.in. kilka projektów uchwał, nad którymi procedować będzie rada. Jubileuszowe posiedzenie zarządu to dobra okazja do przypomnienia czym jest to gremium i jakie ma uprawnienia.
 
Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu, który wykonuje uchwały rady powiatu i zadania określone przepisami prawa. Oznacza to że wprowadza w życie ustalone przez radę prawo. Jego organizację wewnętrzną oraz tryb pracy określa statut powiatu. Kontrolę nad zarządem sprawuje rada powiatu, która sprawdza terminowość i sposób wykonywania uchwał rady. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.
 
Do kompetencji zarządu należy: wykonywanie budżetu, przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu oraz wykonywanie uchwał, gospodarowanie mieniem powiatu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. W skład zarządu, który może liczyć od 3 do 5 członków wchodzą: starosta jako przewodniczący, wicestarosta oraz pozostali członkowie. W powiecie słupeckim zarząd składa się z czterech osób. Są to starosta Jacek Bartkowiak jako przewodniczący, wicestarosta Czesław Dykszak i dwóch członków: Aleksandra Kazuś-Wróblewska i Andrzej Bernat.
 
Od początku obecnej kadencji zarząd słupeckiego samorządu powiatowego spotykał się aż 150 razy, by wprowadzać w życie nakładane nań zadania. A tych w ciągu ostatnich trzech lat nie brakowało biorąc pod uwagę rekordowe budżety. Nic też nie wskazuje, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Przyszły rok będzie kolejnym, w którym realizowanych będzie szereg dużych zadań inwestycyjnych, a wydatki majątkowe przekroczą 140 mln zł.
 
W dniu jubileuszowego posiedzenia i okolicznościach przedświątecznych wypada życzyć Zarządowi Powiatu dalszej owocnej pracy w atmosferze spokoju i dobrej współpracy z radą powiatu.