W kompleksie budynków Starostwa Powiatowego w Słupcy oddano do użytku nowe pomieszczenie, w którym świadczona będzie Nieodpłatna Pomoc Prawna. Biuro znajduje się przy ul. Poznańskiej 18 z wejściem od strony dziedzińca pomiędzy budynkami D i E.

Na terenie powiatu słupeckiego znajdują się trzy punkty, w których można uzyskać pomoc w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji. Pozostałe dwa zlokalizowane są w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórów przy ul. Kościelnej 4 oraz Urzędzie Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6.

Finansowany przez państwo system poradnictwa prawnego pomaga osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, np. z powodu kłopotów mieszkaniowych, zagrożenia eksmisją, problemów pracowniczych, alimentacyjnych czy odziedziczenia długów. Nie wszyscy jednak mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia prawnego. Dotyczy to jedynie osób, które nie mogą ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Oddane do użytku pomieszczenie zostało wyremontowane i wyposażone ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania zleconego w zakresie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

W połowie października Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w przyszłym roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego. Zgodnie z zasadami przyznawania dotacji do udziału w konkursie uprawniona jest organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego we wspomnianym zakresie.

Nieodpłatne Porady Prawne na terenie Powiatu Słupeckiego w 2021 r. udzielane są w punktach zlokalizowanych:

  • w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórów, Kościelna 4, 62-410 Zagórów;
  • w Urzędzie Gminy Orchowo, Kościuszki 6, 62-436 Orchowo;
  • w Starostwie Powiatowym w Słupcy, Poznańska 18, 62-400 Słupca (wejście od dziedzińca pomiędzy budynkami D i E).

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach lub obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
2) wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
3) przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
5) nieodpłatną mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane jest przez Adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu, Radców Prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz organizację pozarządową – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul. Batorego 8, 56-200 Góra.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę za pomocą porozumiewania się na odległość tj. telefon
lub e-mail.

Dodatkowe informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy pod nr tel. 63 275 86 06.