Szanowni Uczniowie, Rodzice informujemy, że 22 lipca 2021 r. o godzinie 10.00 podane zostaną do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną poszczególnych szkół listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych w powiecie słupeckim.

Wyniki rekrutacji dostępne będą pod adresem www.nabor.pcss.pl/powiatslupecki/, a także w siedzibach szkół ponadpodstawowych. Kolejną czynnością jaką uczeń powinien wykonać w terminie od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 jest potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

2 sierpnia 2021 r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Jednocześnie informujemy, że nabór uzupełniający do szkół ponadpodstawowych prowadzony będzie w dniach 3 – 5 sierpnia 2021 r. do godziny 15.00. Nabór prowadzony jest przez szkoły w tradycyjnej formie papierowej.

Zachęcamy zatem do bezpośredniego kontaktu z wybraną szkołą.