ZAWIADOMIENIE O SESJI

Sesja  Rady Powiatu Słupeckiego odbędzie się  23 marca 2018 roku (piątek) o godzinie 1400  w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XLI/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 stycznia 2018 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2017
 8. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2017 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 r.
 11. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2017 r.
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 – 2035
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu powiatu słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2018 na dofinansowanie przygotowania studium wykonalności dla projektu rewitalizacji miejscowości Giewartów
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2018 – 2020
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie słupeckim w 2018 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia  30 czerwca 2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020
 20. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2018 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne głosy i wnioski.
 24. Zakończenie obrad.

 Zawiadamiając o powyższym serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w sesji.