Przewodniczący Rady zwołuje

XXIII sesję Rady Powiatu Słupeckiego

sesja odbędzie się 25 czerwca 2020 roku (czwartek) o godzinie 1300 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXI/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 maja 2020 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata nad raportem o stanie powiatu.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2019 rok.
 8. Absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2019 – druk nr 244.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Transmisja z sesji Rady Powiatu TUTAJ