Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje

IX sesję Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 1430

w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr VII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 marca 2019 r. i protokołu Nr VIII/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 kwietnia 2019 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2018 roku.
 7. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w 2018 roku.
 8. Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu słupeckiego w roku 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie ul. Pyzderska 75, 62-410 Zagórów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62 -410 Zagórów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Technikum wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62 -410 Zagórów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62 -410 Zagórów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy, Plac Szkolny 1, 62 – 400 Słupca, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 62 – 400 Słupca, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Witosa wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 – 420 Strzałkowo, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Witosa wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Kostaneckich wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62- 410 Zagórów, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Braci Kostaneckich wchodzące w skład Zespołu Szkół w Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Zagórowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11A, 62 -400 Słupca, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. generała Władysława Sikorskiego w Słupcy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 62 – 400 Słupca, w pięcioletnie Technikum Nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Wincentego Witosa wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, Górna 12, 62 – 420 Strzałkowo, w pięcioletnie Technikum im. Wincentego Witosa wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Braci Kostaneckich wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62 – 410 Zagórów, w pięcioletnie Technikum im. Braci Kostaneckich wchodzące w skład Zespołu Szkół w Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Zagórowie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11 A, 62 – 400 Słupca w pięcioletnie Technikum Nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu słupeckiego na rok 2019.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wygaszenia użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego, będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny w Powiecie Słupeckim na lata 2019 – 2022.
 27. Wolne głosy i wnioski.
 28. Zakończenie obrad.