XLIV sesja Rady Powiatu Słupeckiego

odbędzie się w 25 maja 2018 roku (piątek) o godzinie 1400  w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 20 kwietnia 2018 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu słupeckiego w roku 2017.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2017 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie obrad.