Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje

XXXV sesję Rady Powiatu Słupeckiego

 

sesja hybrydowa

odbędzie się 25 marca 2021 roku (czwartek) o godzinie 1400 

w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20

Porządek  obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 lutego 2021 r.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku.

7. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2021 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli (…).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie obrad.