STAROSTA SŁUPECKI

                Poznańska 20, 62-400 Słupca       tel. 63 2758600, fax: 63 2758669    NIP 667-154-18-78
                 www.powiat-slupca.pl          e-mail: powiat@powiat-slupca.pl          Regon: 3110 60 990

Słupca, 03 sierpnia 2022 r.

 

INFORMACJA O PRZEPROWADZANEJ MODERNIZACJI OSNOWY GEODEZYJNEJ

REALIZACJA PROJEKTU TECHNICZNEGO MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO

Etap III wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

               Starostwo Powiatowe w Słupcy informuje, iż w dniu 02 sierpnia 2022 r. została zawarta umowa nr BZP.273.106.2022.GKK z firmą LUKAGO Sp. z o.o. z siedzibą  w Grudziądzu przy ul. Parkowej 23D,
na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych pod nazwą: „Wdrożenie układu wysokościowego
PL-EVR2007-NH – etap III: Realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu słupeckiego”.

               Prace geodezyjne zostały zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Słupcy
w Wydziale Geodezji pod nr WG.6641.4.2022.

               Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) art. 13 ust. 1 osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo:

  • wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami;
  • dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonywania prac geodezyjnych;
  • nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki;
  • umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.

Art. 14. Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązania […] umożliwić wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych określonych w art. 13 ust. 1.

 

                                                                                                                                                   /-/ Jacek Bartkowiak

                                                                                                                                                               Starosta

Czym jest osnowa geodezyjna?

Osnowa geodezyjna
to zbiór punktów geodezyjnych stanowiący podstawę szczegółowych pomiarów wykonywanych przez geodetę.  

Punkty osnowy geodezyjnej są prawnie chronione. Pełnia rolę nawiązania dla wszystkich robót geodezyjnych, których wynikiem są współrzędne określone w państwowym układzie współrzędnych. 

Każdy punkt osnowy geodezyjnej posiada niepowtarzalny numer, został oznaczony w terenie znakiem geodezyjnym, ma sporządzony opis topograficzny. Dane punktu geodezyjnego są umieszczone w państwowym zasobie geodezyjnym i  kartograficznym.

Punkty osnowy geodezyjnej stabilizuje się w terenie znakami geodezyjnymi w sposób i w miejscach zapewniających ich wieloletnie przetrwanie. Stopień zagęszczenia tych punktów jest zróżnicowany w zależności od stopnia zurbanizowania terenu, większy na terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod inwestycje, a mniejszy na terenach rolnych i leśnych.

W największym skrócie… geodeta umieszcza znaki geodezyjne i wykonuje pomiar. Na tej podstawie są wyznaczane współrzędne i wysokości, czego końcowym efektem jest wymierzenie rzeźby terenu oraz obiektów na nim położonych. Zgodnie z prawem geodeta może wejść na teren lub do obiektu budowlanego, aby dokonać pomiarów i oznaczeń, a właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia swojej nieruchomości.