Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje

XXVIII sesję [on-line] Rady Powiatu Słupeckiego

sesja odbędzie się 26 listopada 2020 roku (czwartek) o godzinie 1400 za pomocą systemu sesji zdalnej PEXIP.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 października 2020 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Słupeckiego na lata 2018–2020.
 7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020–2035.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia na czas nieoznaczony.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia na czas nieoznaczony.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie obrad.