Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje

XI sesję Rady Powiatu Słupeckiego

sesja odbędzie się 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godzinie 1430 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr X/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 maja 2019 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata nad raportem o stanie powiatu.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2018 rok.
 8. Sprawa absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu słupeckiego na rok 2019.
 12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

link do transmisji TUTAJ