Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje

VI sesję Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja odbędzie się  27 lutego 2019 roku (środa) o godzinie 1530  w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr V/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 stycznia 2019 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2018.
 7. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2018 roku.
 8. Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019-2035.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Słupeckiego ze Związku Powiatów Polskich.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie obrad.