Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje

XXI sesję on-line Rady Powiatu Słupeckiego

sesja odbędzie się 28 maja 2020 roku (czwartek) o godzinie 1200 za pomocą systemu sesji zdalnej PEXIP

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu w 2019 roku.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu w 2019 roku.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020-2035.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Słupeckiego Nr XVII/123/2019 w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie obrad.