Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje

XXX sesję on-line Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja odbędzie się 29 grudnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 1200 za pomocą systemu sesji zdalnej PEXIP.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:

–  Nr XXVIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 listopada 2020 r.

–  Nr XXIX/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 listopada 2020 r.

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja o realizacji inwestycji, remontach i naprawach w drogownictwie w 2020 roku oraz przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 3. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupcy z zakresu realizacji zadań w 2020 roku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020-2035.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w Słupcy zakupionego sprzętu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupeckiego.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie słupeckim w 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupcy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2021 rok.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad.