Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje

XXVII sesję [on-line] Rady Powiatu Słupeckiego

sesja odbędzie się 29 października 2020 r. (czwartek) o godzinie 1300 za pomocą systemu sesji zdalnej PEXIP

link do sesji TUTAJ

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:

–  Nr XXV/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 września 2020 r.

–  Nr XXVI/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 września 2020 r.

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
 3. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Słupeckiego na lata 2014–2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020–2035.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie słupeckim w 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznych systemów wspomagających funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Słupcy”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad.