Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego

zwołuje

XLVII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Słupeckiego

sesja odbędzie się 31 sierpnia 2018 roku. (piątek) o godzinie  1200  

w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu Nr XLV/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 czerwca 2018 roku i protokół Nr XLVI/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 3 sierpnia 2018 roku.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Strzałkowo.
  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zakończenie obrad.