14 kwietnia 2018 r. w Ciechocinku odbyło się uroczyste jubileuszowe spotkanie z okazji 90. rocznicy urodzin prof. Zygmunta Wiatrowskiego – zagórowianina, absolwenta słupeckiego Liceum Ogólnokształcącego 1948 r. (prawdopodobnie najstarszy), pedagoga, filatelisty, działacza społecznego.

Wśród wielu znamienitych gości znalazła się także reprezentacja powiatu słupeckiego: dyr. LO Słupca Tadeusz Raczkowski, burmistrz miasta i gminy Zagórów Wiesław Radniecki, Grzegorz Cieślewicz – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej oraz Małgorzata Kasprzak bratanica profesora.

Dyrektor Tadeusz Raczkowski w imieniu starosty słupeckiego Mariusza Rogi przekazał, wraz z najlepszymi życzeniami i gratulacjami, stosowny list.

Dwieście lat Panie Profesorze!

Prof.  dr hab. Zygmunt Wiatrowski (ur. w Zagórowie 14 kwietnia 1928 roku) – został absolwentem naszej szkoły w 1948 roku, wówczas Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy. Później ukończył dwa kierunki studiów na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku:  matematykę  (w 1951 r.) i pedagogikę (w 1961r.).

Profesor jest pedagogiem, wybitnym naukowcem i nauczycielem akademickim. Specjalizuje się w pedagogice pracy i wraz  z prof. T. Nowackim, współtworzył tę dziedzinę naukową. Od ponad 40-u lat Profesor związany jest ze szkolnictwem wyższym. Był wykładowcą Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego). Pełnił w niej szereg funkcji; od założyciela i kierownika Zakładu Pedagogiki Pracy i Andragogiki, poprzez stanowiska dyrektora Instytutu, prodziekana i dziekana Wydziału Pedagogicznego do prorektora do spraw nauki i współpracy zagranicznej. Od 2000 roku Pan Profesor związany jest także z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku. Przez szereg lat pełnił w niej funkcję kierownika Zakładu Pedagogiki Pracy i Andragogiki.

Dokonania Profesora znajdują uznanie w wielu ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą. W 2007 roku Pan Profesor otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Nauk Ukrainy. Jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz Komisji UNESCO ds. Zawodowo-Technicznych UNEVOC. Wchodzi w skład rad naukowych Instytutu Badań Pedagogicznych, Instytutu Kształcenia Zawodowego, Instytutu Kształcenia Nauczycieli oraz wielu innych organizacji społecznych.

Pan Profesor posiada imponujący dorobek wydawniczy i promotorski. Napisał ok. 20 książek, był redaktorem 30 prac, ponad 400 artykułów, rozpraw, studiów naukowych opublikowanych w licznych czasopismach w kraju i za granicą. W długoletniej pracy dydaktycznej wypromował ponad 1200 licencjatów i magistrów, około 20 doktorów w różnych ośrodkach naukowych w Polsce. Jest recenzentem prac ponad 50 osób starających się o stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego i profesora.

Profesor zawsze z wielkim sentymentem wspomina spędzone w LO młodzieńcze lata, często koresponduje z nami i chętnie odwiedza naszą szkołę.