Zarząd Powiatu Słupeckiego podczas dzisiejszej (22.06.) sesji Rady Powiatu otrzymał wotum zaufania za ubiegły rok. Udzielenie wotum związane jest z raportem o stanie powiatu, który obejmuje podsumowanie działalności zarządu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.
 
W dalszej kolejności radni głosowali nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2022 rok. Ocena dokumentu wsparta opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej powiatu również była pozytywna, co skutkowało udzieleniem zarządowi Absolutorium, które jest jednym z najistotniejszych ustawowych środków nadzoru rady powiatu nad działalnością zarządu.
 
Podziękowania za prawidłową realizację budżetu samorządu powiatowego otrzymał skarbnik Rafał Piasecki, a za koordynację pracy zespołu przygotowującego raport o stanie powiatu, sekretarz Mariola Landowska.