Koncert Filharmonii Poznańskiej w Lądzie

W lądzkim klasztorze odbył się w sobotę (24.09.) koncert Filharmonii Poznańskiej zatytułowany „Przed konkursem Wieniawskiego” organizowany przez starostę słupeckiego Jacka Bartkowiaka i rektora WSDTS ks. Sławomira Łubiana. Muzykom Filharmonii towarzyszyli młodzi wirtuozi przygotowujący się do Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.

Kościół w Lądzie wypełnił się melomanami, w repertuarze znalazły się utwory Wieniawskiego i Mendelssohna/Bartholdy’ego.

Organizacja koncertu możliwa była dzięki sponsorom, wśród których znaleźli się: słupecka firma „Słowińscy”, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz anonimowy darczyńca, który nie chciał ujawniać swojej tożsamości.

Major Janas odznaczony

Mjr Tadeusz Janas, przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy staroście słupeckim został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
Uroczystość odbyła się 21 września br. w Warszawie, a Krzyżem Kawalerskim uhonorował mjr Janasa minister Jan Józef Kasprzyk.
 
Gratulujemy !!!
 

Będą mandaty za przejazd „betonką”

Pomimo zamknięcia do użytku cywilnego tzw. „betonki” zdarza się, że niektórzy kierowcy nie respektują ograniczeń i w dalszym ciągu kierują się na odcinek, który jest już drogą wojskową.
 
Do tej pory taka postawa traktowana była ulgowo, ale wkrótce można spodziewać się wspólnych patroli policji oraz żandarmerii wojskowej, które na niezdyscyplinowanych kierowców nakładać będą mandaty.
 
Dojazd do Powidza możliwy jest już nowo wybudowaną drogą od ronda Niezgoda. 
 

Trwają prace na odcinkach dróg obronnych

Jeszcze w tym roku zostanie zakończona rozbudowa ok. 4-kilometrowego odcinka drogi powiatowej 2161P Powidz — granica powiatu (Witkowo). Patrząc na postęp prac termin oddania drogi nie jest zagrożony.
 
Podczas wizji terenowej przeprowadzonej trzy tygodnie temu, na wspomnianym odcinku trwały ostatnie przygotowania do układania masy bitumicznej. Rekonesans przeprowadzony w ubiegły piątek (23.09.) przez starostów Jacka Bartkowiaka i Czesława Dykszaka oraz Michała Klotschke – dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, wskazuje na znaczny postęp robót drogowych. Większa część długości rozbudowywanego odcinka pokryta została dwiema warstwami asfaltu. Na rondzie w kierunku Witkowa prowadzone są prace brukarskie, z kolei na ul. Witkowskiej w sąsiedztwie bazy wojskowej ruch sterowany jest wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetlnej, trwają tam bowiem roboty energetyczne. Mniej zaawansowany etap prac występuje w samym Powidzu, ale wkrótce także na tym fragmencie pojawi się asfalt.
 
Droga powiatowa 2161P, na której trwa obecnie inwestycja zaliczana jest do kategorii dróg o znaczeniu obronnym. To drugi po odcinkach Powidz – Niezgoda i Niezgoda – Kochowo fragment trasy o takim statusie. Łącznie rozbudowywane i budowane odcinki dróg obronnych w powiecie wynoszą już kilkanaście kilometrów.
 
Podczas piątkowej wizji w terenie starostowie ocenili również stan prowadzonych prac wykończeniowo – porządkowych na drodze z Powidza do Niezgody oraz z Niezgody do Kochowa. Trwa tam m.in. malowanie znaków poziomych, miejscami można również zauważyć prowadzone prace w przydrożnych rowach melioracyjnych.
 

Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu

Lp. Nazwa komisji stałej Miejsce i data posiedzenia Tematyka posiedzenia
1.

Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej oraz Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala „Herbowa”
26.09.2022 r., godz. 830

 1. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2022 roku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Słupeckiego.
2. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala Zarządu
28.09.2022 r.
godz. 1100

 1. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego.
 2. Sprawozdanie roczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu słupeckiego.
 3. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2022 roku.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Słupeckiego.
3. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego
i Promocji

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala Zarządu
28.09.2022 r.
godz. 1400

 1. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2022 roku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Słupeckiego na lata 2022 — 2035.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Słupeckiego.
4. Komisja Rewizyjna

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala Zarządu
28.09.2022 r.
godz. 1400

 1. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2022 roku.
5.

Sesja Rady Powiatu
Słupeckiego

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala „Herbowa” 29.09.2022 r.
godz. 1300

 

LVII sesja Rady Powiatu Słupeckiego

Słupca, dn. 22 września 2022 r.

 

Sesja  odbędzie się w dniu  29 września 2022 roku (czwartek) o godzinie 1300 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu:
 • Nr LV/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
 • Nr LVI/2022 z dnia 14 września 2022 r.
 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego.
 3. Sprawozdanie roczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu słupeckiego.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2022 r.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2022-2035.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Słupeckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Ruszyły procedury dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Starosta Słupecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327 ze zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego.

Uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego

Formularz zgłoszeniowy

 

Europejskie Dni Dziedzictwa w lądzkim klasztorze

Europejskie Dni Dziedzictwa w województwie wielkopolskim odbywają się w tym roku w Pomniku Historii – klasztorze w Lądzie. Na zaproszenie wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego i w obecności m.in. wicewojewody Anety Niestrawskiej reprezentującej członka Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmanna w wydarzeniu wziął udział starosta Jacek Bartkowiak. 

Podczas uroczystości, brązowym medalem „Gloria Artis” nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorowano Beata Maria Matusiak – dyrektor kaliskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami” nadaną również przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał ks. Mariusz Chamarczuk, koordynator renowacji kościoła i klasztoru w Lądzie, były rektor WSDTS.
 
Gratulujemy !!!
 

 

Wielki Konkurs Fotograficzny „CZTERY PORY ROKU” 2022

Przedmiotem konkursu są zdjęcia promujące Powiat Słupecki wykonane na terenie powiatu lub parków krajobrazowych: Powidzkiego i Nadwarciańskiego.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: przyroda, wydarzenia, kultura i historia.

W każdej kategorii można przesłać maksymalnie 3 zdjęcia.

Prace powinny mieć formę elektroniczną na zewnętrznych nośnikach danych (CD, DVD). Zalecany wymiar ok. 3 MB, format jpg, jpeg, ewentualnie odbitki o wysokiej jakości wydruków o rozmiarze od 18×24 cm do ok. 21×30 cm. W przypadku odbitek koniecznie załączyć wersję elektroniczną.

Na odwrocie każdej fotografii opisać jej: kategorię, tytuł, imię i nazwisko autora. Do zdjęć należy załączyć zgłoszenie, w którym należy podać: dane adresowe autora zdjęć, tel. kontaktowy, e-mail (jeśli jest), datę urodzenia, kategorię i tytuł zdjęcia, krótki opis (co przedstawia) i miejsce jego wykonania, oświadczenie, że jest się autorem nadesłanych prac i posiada się do nich prawa autorskie, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i zgodą na zawarte w nim uregulowania (w imieniu osoby nieletniej podpisuje opiekun pełnoletni).

W każdej z kategorii zostanie przyznane pierwsze miejsce oraz wyróżnienia. W ramach istniejących kategorii zostaną przyznane dodatkowe nagrody.

Przewidziane są cenne nagrody o łącznej wartości ok. 3 000 zł.

W skład Jury oceniającego prace wejdą zwycięzcy konkursu z edycji 2021.

Termin nadsyłania prac do 17 października 2022 roku (liczy się termin wpłynięcia prac).

Patronat honorowy: Starosta Powiatu Słupeckiego

Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs wspierają: Gmina Miejska Słupca, Gmina Lądek, Gmina Powidz, Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie, Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie, Zakład fotograficzny Foto-Kmieć w Słupcy.

Współorganizatorzy wystaw: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów, Miejski Dom Kultury w Słupcy, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, Dom Kultury w Powidzu.

Zdjęcia należy nadsyłać na adres: Słupecka Organizacja Turystyczna,

ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca

z dopiskiem: Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku”, edycja 2022

tel. kontaktowy: 063 2758 606 w godz. 8:00 – 15:00.

Szczegóły na stronach Słupeckiej Organizacji Turystycznej: http://slotslupca.pl/.,

oraz stronie Starostwa Powiatowego w Słupcy https://www.powiat-slupca.pl/.

KONKURS do pobrania
REGULAMIN do pobrania
FORMULARZ ZGŁOSZENIA do pobrania