Na najbliższej sesji Rady Powiatu Słupeckiego podjęta zostanie uchwała o wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuwanych z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu.

Obowiązek taki nakłada na samorządy powiatowe, ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Rekomendowane przez zarząd opłaty zostały określone w maksymalnej, dopuszczalnej przez Ministra Finansów wysokości. Usuwanie łodzi i innych obiektów pływających z akwenów położonych na terenie powiatu dotyczy przypadków, kiedy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Koszt odholowania łodzi nie jest jednak tożsamy z sankcjami karnymi, które spotkają taką osobę za sam fakt kierowania jednostką, będąc w stanie odurzenia.

Wysokość opłat proponowana przez Zarząd Powiatu ma w maksymalnym stopniu pokryć koszty związane z holowaniem i przechowywaniem jednostki. Precyzyjne ich skalkulowanie nie jest możliwe, ze wzglądu na indywidualny charakter każdego zdarzenia. Ponadto od dnia wejścia w życie przepisów ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tj. od 01.01.2012 r., na terenie powiatu słupeckiego nie zaistniała konieczność usunięcia żadnego obiektu pływającego, co również utrudnia oszacowanie rzeczywistych kosztów nałożonego przez ustawodawcę zadania. Opłaty pobierane przez samorząd za wymienione czynności stanowić będą dochód własny powiatu.

Wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuwanych z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu słupeckiego:


1) rower wodny lub skuter wodny:
a) za usunięcie — 62 zł
b) za każdą dobę przechowywania — 22 zł
2) poduszkowiec:
a) za usunięcie —116 zł
b) za każdą dobę przechowywania — 39 zł
3) statek o długości kadłuba do 10 m:
a) za usunięcie — 141 zł
b) za każdą dobę przechowywania — 62 zł
4) statek o długości kadłuba do 20 m:
a) za usunięcie — 173 zł
b) za każdą dobę przechowywania — 116 zł
5) statek o długości kadłuba powyżej 20 m:
a) za usunięcie — 229 zł
b) za każdą dobę przechowywania — 173 zł

Podane kwoty są kwotami brutto.