Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu (art. 568 ust.1).
Tym samym, jeżeli w wyżej wskazanym okresie pojawią się wady zakupionego towaru, klient może dochodzić swoich praw na podstawie rękojmi. Prawo konsumenta do reklamacji nie może być w żaden sposób ograniczane. Zatem brak paragonu nie może powodować utraty prawa do złożenia reklamacji, a tego rodzaju sugestie należy uznać za niedozwolone. Żaden przepis nie formułuje obowiązku dostarczenia paragonu przez klienta. Paragon jest jednym z wielu dowodów zakupu, jaki konsument może przedstawić sprzedawcy zgłaszając reklamację. Dowodem na zawarcie umowy sprzedaży, poza paragonem, może być również potwierdzenie płatności, wyciąg z rachunku bankowego, e-mail, zeznanie świadków.

Sprzedawca, który przekazuje konsumentom informacje dotyczące obowiązku przedstawienia paragonu wprowadza ich w błąd, czego skutkiem może być w ogóle rezygnacja ze złożenia reklamacji. Wymaganie przez przedsiębiorcę obowiązku przedstawienia paragonu nosi ponadto cechy nieuczciwej praktyki rynkowej wprowadzającej w błąd określonej w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Reasumując, przedsiębiorcy nie wolno zastrzegać, że warunkiem koniecznym do przyjęcia reklamacji jest dostarczenie paragonu, gdyż dokument ten jest jednym z wielu możliwych dowodów nabycia rzeczy w danej cenie i w danym sklepie.

Pamiętajmy jednak, że paragon znacznie ułatwia złożenie reklamacji.

RĘKOJMIA – sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

Konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnych porad Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Słupcy przy ul. Poznańskiej 18, 62-400 Słupca,
nr telefonu 632758646.

Magdalena Żychowicz

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Słupcy