W piątek, 22 maja 2020 r., pojawiła się szansa, że niebawem ruszy planowana już od dłuższego czasu budowa ścieżki rowerowej do Kosewa. Powiat Słupecki chce na realizację tej inwestycji uzyskać dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa. Szacuje się, że część ścieżki między Giewartowem, a Kosewem, od której ma się rozpocząć budowa, będzie kosztować 1 999 906,66 zł. Wymagany wkład własny ma wynieść 424 301,33 zł.

Odrobina historii:

24 styczna 2020r. wójt gm. Ostrowite złożył wniosek do Prezesa Rady Ministrów o przyznanie blisko 2 milionów zł ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w gminie Ostrowite pod nazwą: ,,Budowa Ścieżki Rowerowej Słupca – Kosewo na odcinku Giewartów – Kosewo”.

Premier Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się z prośbą do Wojewody Wielkopolskiego o wnikliwe przeanalizowanie sprawy oraz o opinię w zakresie zasadności realizacji zadania. Wojewoda, 7 lutego 2020r., wezwał gm. Ostrowite do przedłożenia kompletu niezbędnych dokumentów i informacji. Do 10 marca br. złożone zostały wszelkie wyjaśnienia i stosowne dokumenty.

W odpowiedzi, z dnia 27 marca, Wojewoda Wielkopolski poinformował Urząd Gminy w Ostrowitem, że wniosek na przedmiotowe zadanie na terenie gminie Ostrowite może złożyć wyłącznie właściwy zarządca drogi tj. Starosta Słupecki.
Wójt Mateusz Wojciechowski przedstawił sprawę staroście Jackowi Bartkowiakowi dot. przebiegu postępowania.  Podjęta została decyzja, iż Starosta Słupecki ponowi wniosek o przyznanie środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, po trzech dnia od dnia otrzymania wniosku, zobowiązała właściwego dysponenta części budżetowej państwa tj. Wojewodę do spełnienia wymogów formalno-prawnych. Najważniejszym elementem przyznania dotacji zostało zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20 % kosztów realizacji całego zadania.

W związku z powyższym po uzgodnieniach w Starostwie Powiatowym w Słupcy, 20 maja 2020 r., padła propozycja, aby zarówno Rada Gminy Ostrowite, jak i Rada Powiatu, zgodziły się na podział wkładu własnego 424 301,34 zł po 50%.

Podkreślić należy, iż pierwszego wsparcia dla powiatu przy tworzeniu projektu również udzieliły gminy. W latach poprzednich Andrzej Madaj stworzył koncepcję i projekt tego zadania. Warto przypomnieć, że przedmiotowy wniosek pierwszy raz wystosowała komisja inicjatyw gospodarczych i samorządności gminy Ostrowite 29 maja 2019 r.

Więc teraz, jeśli dofinansowanie zostanie przyznane, to jeszcze w tym roku ruszy budowa I etapu ścieżki – od ośrodka Horn w Kosewie do ronda w Giewartowie. Szacuje się, że koszt tej inwestycji wyniesie niespełna 2 mln złotych.