Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy typu C

Słupca, dn.28.03.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

/do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych z wyjątkiem art. 224;

zapytanie przeprowadzone zgodnie z § 14, ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Starostwie Powiatowym w Słupcy

 

Zamawiający:

Powiat Słupecki, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Do:

…………………..………………….

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy typu C – dla 6 uczniów Centrum Kształcenia ustawicznego i Zawodowego w Strzałkowie

                                                                                   (nazwa zamówienia)

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA:

 1. Oznaczenie sprawy: 272.1.2022

Opis przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy typu C – dla uczniów Centrum Kształcenia ustawicznego i Zawodowego w Strzałkowie

 

Opis kursu

Cel kursu:  Zdobycie uprawnień prawa jazdy kategorii C

Miejsce realizacji zajęć: CKZiU Strzałkowo lub OSK

Program zajęć:

Program szkolenia teoretycznego

Budowa, obsługa i eksploatacja samochodu ciężarowego. Zasady poruszania się po drodze samochodem ciężarowym: zachowanie ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami. Środki wpływające na percepcję i szybkość reakcji (alkohol, narkotyki, leki), wpływ zmęczenia i stanu emocjonalnego na zachowanie kierowcy. Ocena warunków na drodze – warunki atmosferyczne, widoczność, nawierzchnia, bezpieczna jazda samochodem w różnych warunkach. Przewożenie towarów – załadunek, rozmieszczenie, mocowanie ładunku. Manewrowanie sam. ciężarowym w ruchu miejskim. Szczególne znaki, ograniczenia i nakazy dotyczące samochodów ciężarowych.  Planowanie trasy przejazdu. Czas pracy kierowcy, karta kierowcy, tachograf. Dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa. Ekonomia jazdy. Błędy najczęściej popełniane przez kierowców samochodów ciężarowych. Przygotowanie do egzaminu teoretycznego. Egzamin wewnętrzny

Program szkolenia praktycznego

Przygotowanie samochodu ciężarowego do jazdy. Mocowanie i zabezpieczenie ładunku. Ruszanie,       obsługa biegów, hamowanie. Manewrowanie samochodem ciężarowym. Plac manewrowy – ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem. Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, zachowanie bezpiecznych odległości). Jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie. Czynności kontrolne na drodze. Plac manewrowy – przygotowanie do egzaminu. Trasy egzaminacyjne – przygotowanie do egzaminu. Egzamin wewnętrzny

2. Termin składania ofert: do dnia 04.04.2022 do godz. 15:30

3. Formy złożenia oferty:

 • złożyć w siedzibie Zamawiającego w BOK lub
 • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: barciszewska@op.pl

4. W przypadku przesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

5. Zawartość oferty:

        1) wypełniony formularz ofertowy.

6. Maksymalny termin realizacji: 31.08.2022

7. Kryteria wyboru Wykonawcy: Cena: 100 %(waga)                                                                                                     

8. W przypadku złożenia oferty niekompletnej, jak również oferty niezgodnej z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego wezwania wykonawcy do uzupełnienia ofert, jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wezwania do uzupełnienia, jeśli ewentualne uzupełnienie oferty nie miałoby wpływu na wynik postępowania. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do poprawienia w ofercie oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych, w takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o fakcie dokonania poprawek.

9. Zamawiający informuje, że odrzuci ofertę z rażąco niską ceną. W związku z powyższym Zamawiający będzie badał oferty zgodnie z art. 224 ustawy Prawo zamówień, który to artykuł ma bezpośrednie zastosowanie do niniejszego postępowania.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania:

1) przed upływem terminu składania ofert, jeśli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione,

2) na każdym etapie postępowania, jeśli zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca,
że dalsze jego prowadzenie nie leży w interesie publicznym,

3) na każdym etapie postępowania, jeśli środki finansowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostały mu przyznane.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Warunki udziału w postępowaniu: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

12. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

13. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest Sylwia Barciszewska, tel. 886-771-244.

14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest:  Starosta Słupecki z siedzibą: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca.

15. Inspektor ochrony danych osobowych: adres e-mail: iod@powiat-slupca.pl

16. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

17. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 1. Odbiorcami danych mogą być również dostawcy usług zaopatrujących Powiat Słupecki w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie Powiatem Słupeckim (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe), a także dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
 3. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
 4. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 5. Jako Administrator danych, zapewniamy prawo do:
 6. dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (na podstawie art. 15 RODO);
 7. sprostowania Państwa danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO) *;
 8. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (na podstawie art. 18 RODO)**; 
 9. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 10. Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Państwu prawo do:
 11. usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
 12. przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 13. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

* niepotrzebne skreślić

 

 1. Lista załączników:

/-/ Jacek Bartkowiak
Starosta Powiatu Słupeckiego

   (data i podpis Kierownika Zamawiającego
              lub osoby upoważnionej

ZSZ Słupca – zakup nowej tokarki

W ramach realizowanego projektu Akademia Kompetencji Zawodowych w Powiecie Słupeckim Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy wzbogacił się o nową tokarkę. Wartość zakupu – 42.435,00 zł.

ZSZ Słupca – kurs kosmetyczny 3-29.11.2021