Komunikaty dotyczące otwartych konkursów ofert

Komunikat o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert:
http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/zasoby/files/buiro_rady/Zarz%C4%85d%20Powiatu/uchwa%C5%82y%20Zarz%C4%85du/zp-463.pdf

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadania z obszaru Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/zasoby/files/buiro_rady/Zarz%C4%85d%20Powiatu/uchwa%C5%82y%20Zarz%C4%85du/zp-465.pdf

Zaproszenie do konsultacji dla organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i  propozycji do projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

https://www.wielkopolskiewici.pl/index.php/konsultacje/597-konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-wielkopolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2023.html

Otwarty konkurs ofert ,,Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”

W ramach rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań związanych z kulturą i tradycją.

Organizacje pozarządowe mogą składać aplikacje o granty do 31 sierpnia 2022 do godziny 15:00. Planowana wysokość środków finansowych – 5000 złotych. Uchwała zarządu powiatu, regulamin konkursu i wzory niezbędnych dokumentów znajdują się tutaj: uchwała – konkurs

Oferta zadania publicznego złożona przez OSP im. Józefa Wrzesińskiego w Lądku

Szanowni Państwo, druhowie z OSP Lądek już niebawem wyjadą na Międzynarodową Olimpiadę Pożarniczą w regulaminie CTIF. Powiat Słupecki wspiera organizację tego wyjazdu. Poniżej publikujemy ofertę zadania publicznego złożoną przez OSP im. Józefa wrzesińskiego w Lądku, z zakresu ,,Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. Tytuł zadania publicznego ,,Udział drużyn w Olimpiadzie Celje w Słowenii’’. Plik znajdą państwo tutaj: 2022-05-23-08-17-06