Dodatkowa pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

Powiat Słupecki przystąpi do programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwałę w tej sprawie przyjął na ostatnim posiedzeniu Zarząd Powiatu.

Programem objęte zostaną samorządy powiatowe i gminne, które w wyniku wymienionych wyżej sytuacji, uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia. Kwota środków PFRON-u na ten cel wynosi 98 792,00 zł.

Działania w ramach wsparcia skierowane są do osób z niepełnosprawnościami posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia, a także do otoczenia tych osób. Przystąpienie do Programu umożliwi realizację przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie zdrowia fizycznego i psychicznego 60 osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców powiatu słupeckiego, a także mieszkańców domów pomocy społecznej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu. Realizacja programu obejmuje okres od podpisania umowy do 31.12.2021 r.

Powiat przystępuje do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Dwoje dzieci przed 16. rokiem życia z orzeczoną niepełnosprawnością oraz jedną osobę dorosłą z terenu powiatu słupeckiego otoczy opieką asystent osobisty. Powiat przystępuje do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

54 039,60 zł na realizację zadania otrzyma samorząd na zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dwójce dzieci i osobie dorosłej. Usługi asystenta wpisują się w jeden z głównych celów Funduszu Solidarnościowego, jakim jest wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami. Z założenia dostępność tych usług przyczyni się do poprawy jakości życia, zapewni wsparcie i pomoc adekwatną do potrzeb oraz umożliwi zaangażowanie tych osób w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe. Realizacja Programu obejmuje okres od 01.05.2021 r. — 31.12.2021 r.

Uchwałę w sprawie przystąpienia do programu podejmie na najbliższej sesji Rada Powiatu Słupeckiego.