Komunikaty dotyczące otwartych konkursów ofert

Komunikat o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert:
http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/zasoby/files/buiro_rady/Zarz%C4%85d%20Powiatu/uchwa%C5%82y%20Zarz%C4%85du/zp-463.pdf

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadania z obszaru Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/zasoby/files/buiro_rady/Zarz%C4%85d%20Powiatu/uchwa%C5%82y%20Zarz%C4%85du/zp-465.pdf

Otwarty konkurs ofert ,,Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”

W ramach rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań związanych z kulturą i tradycją.

Organizacje pozarządowe mogą składać aplikacje o granty do 31 sierpnia 2022 do godziny 15:00. Planowana wysokość środków finansowych – 5000 złotych. Uchwała zarządu powiatu, regulamin konkursu i wzory niezbędnych dokumentów znajdują się tutaj: uchwała – konkurs