Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego na rok szkolny 2023/2024

Efektywne działania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy w listopadzie 2021 r. złożyła wniosek pt. „Wsparcie uczniów Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy” do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wnioskowana kwota dofinansowania to 424 972,12 zł. W założeniach wniosku planowane jest doposażenie pracowni szkolnych, realizacja kursów kwalifikacyjnych oraz staży zawodowych.

Instytucja Organizująca Konkurs oceniała projekt merytorycznie i uzyskał on 94,5 punktu i został umieszczony na liście projektów na 29 pozycji na 35 i skierowany do kolejnego etapu – negocjacji. Po etapie negocjacji zapadnie ostateczna decyzja o dofinansowaniu.

Krystian Derengowski nowym dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy

9 sierpnia 2021 r. starosta Jacek Bartkowiak uroczyście dokonał powierzenia Krystianowi Derengowskiemu, na okres 5 lat szkolnych – od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r., obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy.   

Krystian Derengowski w wyniku postępowania konkursowego zastąpił na stanowisku dyrektora CKZ w Słupcy Karola Kowalskiego, nauczyciela ZSZ w Słupcy z 37-letnim stażem pracy, w tym w ostatnich 22 latach pełniącego funkcję dyrektora tejże placówki.

Nowemu Panu Dyrektorowi gratulujemy i życzymy sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy Agnieszce Kiełduckiej

Zarząd Powiatu Słupeckiego dokonał przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy Agnieszce Kiełduckiej. Przedłużenie powierzenia stanowiska ustalono na okres 5 lat szkolnych tj. od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.

W związku z upływem okresu na jaki powierzono stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy, działając w oparciu o zapis §11ha ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnych opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy oraz Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” Region Wielkopolski, Zarząd Powiatu Słupeckiego dokonał przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Agnieszce Kiełduckiej na okres 5 lat, tj. od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.

22 lipca 2021 r. starosta Jacek Bartkowiak wręczył powierzenie Dyrektor Poradni, jednocześnie dziękując za lata minionej pracy, współpracy z samorządem powiatowym i życząc dalszych sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego

Zarząd Powiatu Słupeckiego podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy. Z dniem 31 sierpnia br. upływa bowiem okres, na który funkcję tę powierzono dyrektorowi Karolowi Kowalskiemu. On sam nie zamierza już ubiegać się o kolejną kadencję.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy jest samodzielną placówką oświatowo-wychowawczą organizującą i prowadzącą dokształcanie zawodowe dla uczniów, pracowników młodocianych i słuchaczy szkół ponadpodstawowych, uczniów i słuchaczy szkół dla dorosłych oraz inne formy kursowe w zależności od zapotrzebowania środowiska. Nadzór pedagogiczny nad Centrum sprawowany jest przez Kuratora Oświaty w Poznaniu, Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Koninie.

Przyszły dyrektor obejmie stanowisko na okres 5 lat, a pracę rozpocznie z dniem 1 września 2021 r.

Lekcja WOS-u ze starostą

Słupeccy licealiści z klasy II o profilu humanistycznym mieli dziś (21.05.) urozmaiconą lekcję wiedzy o społeczeństwie. Na zaproszenie dyrektora LO Tadeusza Raczkowskiego, gościem uczniów był starosta Jacek Bartkowiak.

Prowadzenie lekcji nie było dla starosty nowym doświadczeniem, wiele lat temu był on bowiem nauczycielem w słupeckim liceum, jest również jego absolwentem.

Podczas spotkania padało wiele pytań dotyczących spraw lokalnych, co świadczy o żywym zainteresowaniu młodzieży problematyką samorządu i bieżących zagadnień.

Zajęcia ze starostą mają być organizowane cyklicznie.

„Ekonomika sposoby na czasy pandemii”

W „Konińskim Kurierze Oświatowym” ukazał się artykuł Marty Marciniak, nauczycielki Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy zatytułowany „Ekonomika sposoby na czasy pandemii”.

Znajdziemy w nim dużo informacji na temat funkcjonowania placówki w okresie ograniczeń związanych z wirusem SARS-CoV-2, tego jak sobie radzi i jak mobilizuje uczniów do kontaktu ze szkołą poprzez różnorodne formy zajęć.

Jak pisze autorka: „Choć drzwi „Ekonomika” są zamknięte, a sale klasowe puste, wychowankowie ZSE w Słupcy nie tracą kontaktu z nauczycielami ani kolegami i koleżankami. I nie mamy tu na myśli relacji nauczyciel – uczeń niezbędnej do realizacji zajęć lekcyjnych, lecz współpracę po lekcjach, np. udział w najróżniejszych projektach, zajęciach sportowych, konkursach przedmiotowych czy działalność w przedsięwzięciach Samorządu Uczniowskiego”.

Karolina Rakowicz, dyrektorka Zespołu Szkół Ekonomicznych, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Słupecki, jasno wykłada filozofię jak przyświeca kadrze szkoły: „Pandemia zmieniła nasz sposób funkcjonowania, tryb pracy i nauki, wpłynęła na formę kontaktów społecznych. Po raz pierwszy w polskich szkołach wprowadzono zdalną edukację. Pandemia wymusiła zmiany w wielu obszarach życia szkoły. Mogliśmy narzekać i okazywać niezadowolenie z tego, co nas spotkało, co spotkało cały świat. Szybko jednak uzmysłowiliśmy sobie, że nic takim podejściem nie zmienimy, więc nie pozostało nam nic innego, jak stawić temu czoła i zacząć działać”.

Warto sięgnąć do lektury tekstu, aby przyjrzeć się od środka działalności szkoły, która jak wiele innych, mierzy się z zupełnie nowymi, dotychczas nieznanymi wyzwaniami.

W publikatorze jakim jest „Koniński Kurier Oświatowy”, wydawany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli, zamieszczono jeszcze jeden interesujący tekst autorstwa Piotra Gołdyna, konsultanta CDN w Koninie, który w trzeciej części rozważań „O szkołach powszechnych we Wschodniej Wielkopolsce w roku szkolnym 1927/28” pisze o powiecie słupeckim.

artykuł_EKONOMIK