Komunikaty dotyczące otwartych konkursów ofert

Komunikat o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert:
http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/zasoby/files/buiro_rady/Zarz%C4%85d%20Powiatu/uchwa%C5%82y%20Zarz%C4%85du/zp-463.pdf

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadania z obszaru Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/zasoby/files/buiro_rady/Zarz%C4%85d%20Powiatu/uchwa%C5%82y%20Zarz%C4%85du/zp-465.pdf

Zagórowski chór Cantabile wyda płytę dzięki dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego

Zakończył się kolejny nabór otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Powiatu Słupeckiego w 2022 roku. W ramach rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi do pozyskania tym razem było 5000 złotych.
W naborze tym razem wzięła udział jedna organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej”. W ramach zadania podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości złożono projekt: Wydanie płyty z kolędami w wykonaniu Chóru Cantabile z Zagórowa. Zarząd powiatu przyznał na ten cel dofinansowanie w wysokości 5000 złotych.
Uchwała zarządu wraz z uzasadnieniem znajdują się tutaj —> OKK – TPZZ

(fot: MGOK Zagórów)

Otwarty konkurs ofert ,,Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”

W ramach rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań związanych z kulturą i tradycją.

Organizacje pozarządowe mogą składać aplikacje o granty do 31 sierpnia 2022 do godziny 15:00. Planowana wysokość środków finansowych – 5000 złotych. Uchwała zarządu powiatu, regulamin konkursu i wzory niezbędnych dokumentów znajdują się tutaj: uchwała – konkurs

Uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego w 2022 roku.

SR.524.11.2021 formularz zgloszeniowy na członków komisji

Uchwała nabór na członków komisji konkursowej NPP 2022