Zmarł Julian Ziarno – członek Słupeckiego Koła Związku Sybiraków

kondolencje

Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt, wyznaczyły bezimienne krzyże…
Nie zatrzymał nas czerwony kat, bo przed nami Polska – coraz bliżej!

I myśmy szli i szli – dziesiątkowani! Choć zdradą pragnął nas podzielić wróg…
I przez Ludową przeszliśmy – niepokonani, aż Wolną Polskę raczył wrócić Bóg!

Marsz Sybiraków

***

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Juliana Ziarno

członka Słupeckiego Koła Związku Sybiraków

wchodzącego w skład Powiatowej Rady Kombatantów
i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim

***

Julian Ziarno r. 1930, ur. w Wolicy Drewlańskiej woj. lwowskie;
w latach 1940-1946 na zesłaniu; od maja 2000 r. mieszkaniec Słupcy;
napisał „Pamiętnik Sybiraka”

***

zmarł 16 sierpnia 2021 r. w wieku 90 lat

 

Łączymy się w bólu z Rodziną, Przyjaciółmi i Znajomymi Zmarłego

 

/-/ Czesław Dykszak                     /-/ Jacek Bartkowiak

  wicestarosta słupecki                      starosta słupecki

/-/  Piotr Gałan

przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego wraz z radnymi

Krystian Derengowski nowym dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy

9 sierpnia 2021 r. starosta Jacek Bartkowiak uroczyście dokonał powierzenia Krystianowi Derengowskiemu, na okres 5 lat szkolnych – od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r., obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy.   

Krystian Derengowski w wyniku postępowania konkursowego zastąpił na stanowisku dyrektora CKZ w Słupcy Karola Kowalskiego, nauczyciela ZSZ w Słupcy z 37-letnim stażem pracy, w tym w ostatnich 22 latach pełniącego funkcję dyrektora tejże placówki.

Nowemu Panu Dyrektorowi gratulujemy i życzymy sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

X Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Słupcy

Działają w różnych obszarach, ale łączy ich jedno: niestrudzone zaangażowanie i pasja z jaką oddają się swoim zajęciom. Wieloletnia działalność została dostrzeżona, a Wawrzynki Słupeckie były okazją do uhonorowania osób, których zasługi dla miasta i powiatu trudno przecenić.

X Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Słupcy odbył się 7 sierpnia 2021 r. w ramach święta miasta Wawrzynek Słupeckich.  To muzyczne święto było okazją do uhonorowania mieszkańców naszego miasta i powiatu. 

Wieloletni członkowie Orkiestry Dętej OSP Słupca, na wniosek Zarządu Orkiestry i burmistrza m. Słupcy, Jan Głowacki oraz Henryk Błaszak zostali uhonorowani odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”, przyznawana przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Odznaczenie wręczyła doradca wojewody wielkopolskiego Mariola Rakiewicz. Odznakę “Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Festiwal Orkiestr Dętych w Słupcy współfinansowany jest także przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, i w tym roku gościliśmy Zofię Itman – radną Województwa Wielkopolskiego, która w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego wyróżniła Jana Gorzkowskiego odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

Gratulacje odznaczonym złożył starosta Jacek Bartkowiak, który był wnioskodawcą odznaki dla Jana Gorzkowskiego.

Podczas X Międzynarodowego festiwalu Orkiestr Dętych w Słupcy wystąpiła Lwówecka Orkiestra Dęta, Orkiestra Dęta ze Swarzędza, Orkiestra Dęta Zábřeh z Czech oraz Gospodarze Festiwalu – Orkiestra Dęta OSP w Słupcy.

 

 

Powiatowe nieruchomości na sprzedaż – przetarg 11 i 12 sierpnia 2021 r.

Zarząd Powiatu Słupeckiego przypomina o ogłoszonych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrowicach oraz Kochowie, gmina Słupca, które z punktu widzenia realizacji zadań samorządu są zbędne.

Nieruchomość w Kochowie, gm. Słupca oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 86/1, 97/1, 98/3, 98/6, 100/1, o łącznej powierzchni 8,2322 ha i stanowi część Złoża Kruszywa Naturalnego „KOCHOWO”. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są to tereny eksploatacji kruszyw naturalnych i lasów. Na działce znajdują się złoża piasku.

Przetarg odbędzie się 11 sierpnia 2021 r. o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy ul. Poznańska 20, sala posiedzeń Zarządu Powiatu.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 70 000,00 zł.

Cena wywoławcza za przedmiotową nieruchomość wynosi 1 400 000,00 zł brutto.

 

Pierwsza nieruchomość w Piotrowicach, gm. Słupca o numerach ewidencyjnych 100/3 i 599 o łącznej powierzchni 3,8517 ha stanowi teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Działka o numerze 100/3 usytuowana jest przy drodze publicznej powiatowej o nawierzchni asfaltowej, która stanowi dojazd do działki 599. Teren płaski, z niewielkimi nierównościami, niezagospodarowany oraz porośnięty samosiejkami.

Przetarg odbędzie się 12 sierpnia 2021 r. o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy ul. Poznańska 20, sala posiedzeń Zarządu Powiatu.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 65 000,00 zł.

Cena wywoławcza za przedmiotową nieruchomość wynosi 1 300 000,00 zł netto + 23% VAT.

 

Druga nieruchomość położona w Piotrowicach, gm. Słupca o numerze ewidencyjnym 100/4 o powierzchni 4.1775 ha stanowi teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Działka usytuowana jest bezpośrednio przy drodze publicznej powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Teren płaski, z niewielkimi nierównościami, niezagospodarowany oraz porośnięty samosiejkami.

Przetarg odbędzie się 12 sierpnia 2021 r. o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy ul. Poznańska 20, sala posiedzeń Zarządu Powiatu.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 80 000,00 zł.

Cena wywoławcza za przedmiotową nieruchomość wynosi 1 600 000,00 zł netto + 23% VAT.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium w formie pieniężnej.

Wadium w określonych powyżej wysokościach należy wpłacić przelewem najpóźniej do godz. 15-tej dnia 6 sierpnia 2021 r. na rachunek Starostwa Powiatowego w Słupcy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Słupcy nr 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050.

ARiMR zaprasza strażaków i ratowników medycznych do udziału w konkursie pt. “Akcja Reanimacja i Moc Ratowania”

        

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Konkurs pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania” kierowany jest do ratowników z Zespołów Ratownictwa Medycznego (dalej: ZRM) i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej (dalej: OSP) z obszarów wiejskich.

Jego efektem ma być nagranie filmowe z instruktażem udzielania pierwszej pomocy, czyli czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu bądź nagłego ataku choroby, których zadaniem jest ochrona życia lub zdrowia poszkodowanego, oraz zminimalizowanie niekorzystnych następstw, zanim udzielona zostanie specjalistyczna pomoc medyczna.

11 września 2021 roku tj. w Światowym Dniu Pierwszej Pomocy ogłosimy wyniki Konkursu i uhonorujemy drobnymi upominkami wszystkich przedstawicieli ZRM i OSP biorących udział w  Konkursie a zwycięzców nagrodami (tj. za zajęcie I, II i III miejsca).

Najlepszy filmik zostanie opublikowany na stronie i w mediach społecznościowych ARiMR.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 9 lipca 2021 r. do dnia 20 sierpnia 2021 r.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba filmująca posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca ratownikiem medycznym (ZRM), bądź strażakiem (OSP) z obszaru wiejskiego – z wyjątkiem pracowników ARiMR oraz osób będących członkami ich najbliższych rodzin (tj. mąż, żona, dzieci, rodzice), w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym.
 3. Każdy z Uczestników Konkursu – autor filmiku może nadesłać maksymalnie 1 pracę (filmik). Z każdego ZRM i OSP może zostać wytypowany tylko jeden autor i może być wysłana tylko jedna praca. W przypadku nadesłania kilku prac zgłoszenie zostanie odrzucone;
 4. Technika wykonania prac jest dowolna (np. kamera cyfrowa, smartfon).
 5. Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.arimr.gov.pl.

WARUNKI KONKURSU

 1. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 1 filmik, wykonany samodzielnie, w którym mogą brać udział inni ratownicy medyczni bądź strażacy reprezentujący dany oddział ZRM lub OSP z obszaru wiejskiego, jako tzw. osoby trzecie (np. odgrywając rolę poszkodowanego/ reanimującego). Z jednego ZRM lub OSP może zostać wysłany tylko 1 filmik.
 2. Filmiki należy przesłać do dnia 20 sierpnia 2021 roku, na adres mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl w tytule wiadomości pisząc: Konkurs filmowy pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania”.
 3. Filmiki powinny być zapisane w formacie MP4.
 4. Filmikowi powinien towarzyszyć opis zawierający: tytuł filmu, datę oraz miejsce jego wykonania, dane personalne Uczestnika Konkursu – autora filmiku. Do przesyłki z filmem należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz czytelnie podpisane oświadczenia (Załącznik nr 1.1; Załącznik nr 1.2). W formularzu zgłoszeniowym należy podać dane Uczestnika Konkursu takie jak: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci: adresu do korespondencji, numeru telefonu i adresu e-mail., oraz wskazać Zespół Ratownictwa Medycznego lub oddział Ochotniczej Straży Pożarnej, który reprezentuje Uczestnik Konkursu. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia muszą być czytelnie wypełnione i podpisane (skany dokumentów własnoręcznie podpisanych lub dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym).
 5. W ramach przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
 • posiada pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych do zamieszczonego przez niego utworu filmowego (filmiku) określanego terminem „pracy konkursowej”;
 • zgłoszona do Konkursu praca konkursowa nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów;
 • posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono w pracy konkursowej do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczaniu na stronach internetowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
 • nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1.2 do Regulaminu Konkursu, w tym w szczególności: korzystanie oraz przetwarzanie przez Organizatora prac konkursowych w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora na Facebooku i YouTube oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych ARiMR, podczas publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez ARiMR, dotyczących realizacji przez ARiMR zadań określonych przepisami prawa, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 1. Nadesłanie prac na adres e-mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl (w tytule wiadomości pisząc: Konkurs filmowy pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania”) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i pozostałymi ww. dokumentami oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się i akceptuje Regulamin Konkursu.

JURY

Prace konkursowe (filmiki) będą oceniane przez czteroosobowe jury składające się z pracowników Biura Prasowego ARiMR. Pracom jury będzie przewodniczył/a Zastępca Dyrektora Biura Prasowego.

KRYTERIA OCENY NADESŁANYCH PRAC

Filmiki oceniane będą pod względem:

 • jakości i estetyki,
 • siły przekazu/kreatywności,
 • związku z przesłaniem zawartym w nazwach: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Światowy Dzień Pierwszej Pomocy.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 11 września 2021 r. na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl

Nagrodzone prace konkursowe (filmiki) zostaną umieszczone na stronie ARiMR wraz z informacją, kto jest ich autorem.

NAGRODY

W dniu 11 września br., czyli w Światowym Dniu Pierwszej Pomocy, ogłosimy wyniki Konkursu i uhonorujemy wszystkich drobnymi upominkami, a Laureatów I, II i III miejsca nagrodami rzeczowymi (fantomami i certyfikowanymi torbami medycznymi).

Dodatkowym elementem promującym i honorującym autorów będzie fakt, że prace konkursowe (filmiki) zwycięzców oraz wyróżnionych mogą zostać opublikowanie na stronie internetowej Organizatora na Facebooku i YouTube, oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych ARiMR, podczas publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez ARiMR.

szczegóły TUTAJ

 

Powiatowe obchody Święta Policji’ 2021

3 sierpnia, odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. W uroczystym apelu uczestniczyli policjanci i pracownicy cywilni słupeckiej Komendy Policji, na czele z Komendantem Powiatowym Policji w Słupcy insp. Romanem Ciesielczykiem oraz zaproszeni goście. Wydarzenie zaszczycił swoją obecnością zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podinsp. Mariusz  Wiśniewski.

Zaproszenie na tę szczególną uroczystość przyjęli: Prokurator Rejonowa Sylwia Lewandowska, starosta Jacek Bartkowiak, burmistrz Miasta Słupcy Michał Pyrzyk, Kapelan Policji ks. prałat dr Hieronim Szczepaniak /który wcześniej odprawił Mszę św. w intencji żyjących i zmarłych policjantów, pracowników cywilnych KPP Słupca/ oraz insp. Maciej Kusz i przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Poznaniu asp. sztab. Przemysław Postaremczak.

Po zakończonej Mszy św. Komendant Powiatowy Policji w Słupcy insp. Roman Ciesielczyk wraz z I Zastępcą mł. insp. Janem Rabiejem, starostą Jacek Bartkowiak i zaproszonymi gośćmi zapalili znicze przy Dębach Pamięci funkcjonariuszy Policji Państwowej zamordowanych przez NKWD oraz przy obelisku upamiętniającym policjantów, którzy odeszli na wieczną służbę.

Dalsze obchody Święta Policji odbyły się na placu Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, gdzie miał miejsce uroczysty apel. 25 policjantów otrzymało awanse na wyższe stopnie. Funkcjonariuszom i pracownikom Policji wręczono medale, nagrody i wyróżnienia.

W 2021 roku awans na wyższy stopień policyjny otrzymali:

 na inspektora Policji

mł. insp. Roman Ciesielczyk

przedterminowo na stopień starszego aspiranta Policji

asp. Łukasz Jarząbek

na aspiranta sztabowego Policji

asp. Jacek Derengowski

asp. Iwona Górna

asp. Żaneta Jarzyńska-Sobieraj

asp. Paweł Ławniczak

asp. Przemysław Mistrzak

asp. Jacek Parus

asp. Zbigniew Stańczyk

na starszego aspiranta Policji

asp. Adrian Pułrolniczak

asp. Adam Szymaszek

na aspiranta Policji

mł. asp. Zbigniew Królasik

mł. asp. Karol Szulc

na młodszego aspiranta Policji

sierż. sztab. Joanna Wolińska

sierż. sztab. Szymon Lewicz

na sierżanta sztabowego Policji

sierż. Łukasz Wyderkiewicz

na starszego sierżanta

sierż. Radosław Karwecki

na sierżanta

post. Przemysław Kasprowicz

post. Bartosz Kruszyna

post. Krystian Nowak

post. Damian Zimny

starszego posterunkowego

post. Weronika Chmiel

post. Kacper Kaczmarek

post. Przemysław Wiechciński

post. Dominik Żminkowski

 

Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych odznaczony został przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę podinsp. Krzysztof Golak.

W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Brązową Odznaką Zasłużony Policjant został wyróżniony asp. sztab. Paweł Ławniczak.

Za zasługi na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów koleżance Justynie Makowskiej został nadany Medal 100-lecia Powstania Policji Państwowej.

Srebrną Odznaką Honorową NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego został wyróżniony kolega Emil Wojtczak.

Słupeckim związkowcom: Małgorzacie Król, Marcinowi Pietrzykowskiemu, Dariuszowi Urbaniakowi, Sebastianowi Kopczyńskiemu, Zbigniewowi Janowskiemu oraz Michałowi Marszałkowi wręczono Medal Krzyż Niepodległości kl. II Zarządu Głównego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego.

Komendant Powiatowy Policji w Słupcy za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych wyróżnił okolicznościowymi nagrodami wszystkich pracowników cywilnych Policji zatrudnionych w słupeckiej komendzie.

Awansowanym i nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje.

Projekt awaryjnego zamknięcia przejazdu kolejowego na linii 003 Warszawa – Kunowice w km 233,710 w m. Słupca

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością naprawy w trybie awaryjnym przejazdu kolejowego na linii 003 Warszawa – Kunowice w km 233,710 w m. Słupca, uprzejmie informujemy, że 02.08.2021r.od godziny 22:00 do dnia 03.08.2021r. do godziny 6:00, przejazd zostanie zamknięty. Objazd poprowadzony zostanie zgodnie z załączonym schematem. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

awaria

 

Słupca – 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia o godz. 17.00 zatrzymaliśmy się na chwilę, zawyły syreny, pochyliliśmy głowy i oddaliśmy hołd wszystkim walczącym i poległym w Powstaniu Warszawskim. Powiat Słupecki reprezentował starosta Jacek Bartkowiak, kierownik Wydziału Oświaty i Promocji Anita Kubicka oraz Anita Szykowna kierownik słupeckiego oddziału KRUS.

1 sierpnia 2021 r., przy pamiątkowym obelisku spotkali się słupeccy harcerze i zuchy, strażacy z OSP Słupca, władze miasta i powiatu słupeckiego, przedstawiciele STSK (inicjatorzy powstania tego miejsca pamięci) oraz, z każdym rokiem coraz liczniej przybywający mieszkańcy naszego miasta.

Przy obelisku złożono wiązanki kwiatów i zaśpiewano wspólnie piosenki związane z Powstaniem – m.in. „Pałacyk Michla”, „Hej chłopcy, bagnet na broń”, czy “Warszawskie dzieci”.

Na zakończenie uformowano harcerski krąg, jako ostatni punkt spotkania. Braterska iskra przyjaźni puszczona w krąg trafiła zapewne do serca każdego z uczestników.

***

Od 2014 r. w Słupcy, przy Placu Bohaterów Warszawy (tzw. Mały Rynek), znajduje się obelisk upamiętniający mieszkańców naszego miasta (i z nim związanych) walczących w Powstaniu Warszawskim.

Na pamiątkowej tablicy widnieją następujące nazwiska: mjr Ludwik Gawrych „Gustaw”, ppłk Jan Szypowski „Leśnik”, kpt. Józef Kaczmarek „Rolicz”, kpr. Jan Kaluba, Stefan Korboński „Nowak”, strz. Jerzy Koszada  „Harcerz”, strz. Jerzy Młokosiewicz „Wolski”, Marian Morawski, Stefan Sękowski, Natalia Snaglewska, Regina Trębaczkiewicz „Joanna”, Helena Zalewska (Kluczyńska).

 

,,Z Biblioteką działamy Eko” – podsumowanie projektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy pozyskała fundusze z programu Równać Szanse, koordynowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, na kreatywne działanie słupeckiej młodzieży. Podsumowanie projektu miało miejsce 30 lipca 2021 r. i wziął w nim udział starosta słupecki Jacek Bartkowiak.

Głównym celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z małych miejscowości. Słupecka młodzież w ramach projektu ,,Z Biblioteką działamy Eko”, brała udział  w różnych warsztatach i akcjach. Zaprojektowała  plakaty i ulotki z własnym logo, które trafiły do różnych instytucji i szkół, spotkała się ze studentką grafiki Katarzyną Gątarczyk. Założyła profil na facebooku pod nazwą EKOsystem w potrzebie, na którym umieszcza relacje z swoich działań oraz informacje na temat ekologii. Wzięła udział w warsztatach z panią Beatą Godynią – Kapałką, rękodzielniczką i mydlarką, propagującą styl Eko i Zero Waste.

Młodzież uszyła worki ekologiczne, a także podjęła się, oczywiście pod okiem p. Beaty, produkcji mydeł i szamponów z naturalnych składników. W ramach projektu młodzież realizowała się również w praktycznych pracach grupowych: segregowała śmieci, sprzątała ogródki i preferowała zdrową żywność. Część grupy spróbowała swych sil w dziennikarstwie. Przeprowadziła wywiady nt. ekologii z panią Agnieszką Orchowską dyrektorem Szkoły  Podstawowej nr3 w Słupcy, burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem, starostą słupeckim Jackiem Bartkowiakiem oraz kierownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym Małgorzatą Modrzejewską. Dzięki spotkaniu z Panią Katarzyną Jasińską oraz Panem Pawłem Szablewskim dowiedzieli się m.in. jak pomagać pożytecznym owadom, które odgrywają bardzo ważną rolę w naszym życiu, jak i w życiu naszej planety.

Młodzież zawitała także do słupeckich przedszkoli, aby tam przekazać swoją zdobytą wiedzę o ekologii. Była też chwila na sprawdzenie się w roli ogrodników. W ramach Wawrzynkowej Gry Miejskiej wysiewała kwietną łąkę. Wraz z mieszkańcami Słupcy, pracownikami Urzędu Miasta oraz dzięki wsparciu fundacji Veolia wybudowała ule, które znajdują się na ul. Wygonowej. Był to kolejny krok, który przyczynił się do ratowania naszej planety oraz środowiska naturalnego.

Kolejnym punktem na mapie projektu był wyjazd edukacyjny do innej grypy projektowej. Młodzież spotkała się ze swoimi rówieśnikami z grupy Misja Apollo w Nowym Tomyślu. Była nauka, wymiana doświadczeń, warsztaty, zwiedzanie, ale też integracja. W tym wszystkim nie przeszkodził ulewny deszcz.

W piątek 16 lipca grupa projektowa zwiedzała Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Planetarium, natomiast 30 lipca podczas finału zaprezentowała zaproszonym gościom wyniki całej pracy podczas trwania półrocznego projektu.

info – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy