Powiatowe stypendia dla studentów uczelni medycznych

Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia, Zarząd Powiatu Słupeckiego podjął dwie uchwały dotyczące ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów studenckich. Wsparcie samorządu ma trafić do studentów kształcących się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym oraz lekarskim.

Problem niedoborów personelu medycznego, zwłaszcza pielęgniarsko-położniczego jest bolączką służby zdrowia w całym kraju i nie omija słupeckiego SP ZOZ. Zarząd Powiatu postanowił przeciwdziałać niekorzystnemu trendowi tworząc system motywacji i zachęty do pracy w szpitalu powiatowym w Słupcy, aby utrzymać wysoką jakość świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców.

Stypendium dla studentów kierunków pielęgniarsko – położniczych przyznawane będzie na dany rok akademicki tj. na okres 9 miesięcy, począwszy od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Jego maksymalna wysokość wynosi 800,00 złotych miesięcznie. Może być jednak uzależniona od zadeklarowanego przez studenta okresu pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Wsparcie finansowe przyznawane będzie studentowi III roku studiów uczelni wyższej pierwszego stopnia, lub l i Il roku studiów uczelni wyższej drugiego stopnia , który spełni łącznie następujące warunki:

(…) – jest studentem uczelni wyższej na kierunku pielęgniarskim lub położniczym,

– nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium i nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, na który ubiega się o przyznanie stypendium,

– zawrze umowę o udzieleniu stypendium, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia jako pielęgniarka/pielęgniarz lub położna, w wymiarze pełnego etatu w podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Słupecki jest organem założycielskim, niezwłocznie lecz nie później niż rok po ukończeniu studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata. (…)

Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunków lekarskich dotyczy osób kształcących się na V i VI roku uczelni wyższej. Ma ono również charakter finansowy i przyznawane jest na okres maksymalnie 18 miesięcy, tj. od dnia 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz od dnia 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. w wysokości nie większej niż 2 000,00 złotych miesięcznie i, podobnie jak w przypadku studentów pielęgniarstwa, może być uzależnione od zadeklarowanego przez studenta okresu pracy w słupeckim szpitalu.

Pozostałe warunki jakie musi spełnić student kierunku lekarskiego ubiegający się o wsparcie finansowe samorządu to:

(…) – nie powtarzanie roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,

– nie korzystanie z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,

– zawarcie umowy, w której zobowiąże się do przepracowania co najmniej 3 lat po zakończeniu studiów w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Słupcy w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu stażu podyplomowego oraz zobowiązanie do podjęcia w okresie zatrudnienia jednej ze specjalizacji priorytetowych dla tutejszego ośrodka. Są to: pediatra, anestezjologia, interna, chirurgia, ginekologia i pulmonologia. (…)

Zarząd Powiatu podjął ponadto uchwałę o powołaniu Komisji Stypendialnej w celu właściwego rozpatrzenia wniosków złożonych w roku 2021 o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. W skład komisji weszli:

Natalia Bobrowska-Bartkowiak – Przewodnicząca Komisji,
Aleksandra Kazuś-Wróblewska — Członek Komisji,
Jacek Kubiak — Członek Komisji, przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Dokumenty dla studentów kierunków lekarskich:

uchwała w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim

wniosek o przyznanie stypendium dla studenta kierunku lekarskiego Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków

umowa o przyznanie stypendium dla studenta kierunku lekarskiego Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków

Dokumenty dla studentów kierunków pielęgniarsko – położniczych:

uchwała w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w uczelni wyższej na kierunkach pielegniarskim i położniczym

wniosek o przyznanie stypendium dla studenta kierunku pielęgniarstwo-położnictwo Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków

umowa o przyznanie stypendium dla studenta kierunku pielęgniarskiego-położniczego Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków

 

Powiat chce wpierać studentów pielęgniarstwa i położnictwa

Samorząd powiatu słupeckiego chce wspierać finansowo studentów pielęgniarstwa i położnictwa, aby w przyszłości mogli stanowić kadrę dla miejscowego szpitala.

Na dzisiejszym (18.05.) posiedzeniu Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały ustanawiającej stypendium dla studentów uczelni wyższych o kierunku pielęgniarskim oraz położniczym, kryteria i sposób ich przyznawania, maksymalną wysokość oraz warunki wypłacania i odstąpienia od żądania jego zwrotu.

Stypendium przyznawane byłoby na dany rok akademicki tj. na okres 9 miesięcy, począwszy od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Jego maksymalna wysokość ma wynosić 800,00 złotych miesięcznie.

Wsparcie finansowe przyznawane byłoby studentowi III roku studiów uczelni wyższej pierwszego stopnia, lub l i Il roku studiów uczelni wyższej drugiego stopnia , który spełni łącznie następujące warunki:

(…) – jest studentem uczelni wyższej na kierunku pielęgniarskim lub położniczym,

– nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium i nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, na który ubiega się o przyznanie stypendium,

– zawrze umowę o udzieleniu stypendium, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia jako pielęgniarka/pielęgniarz lub położna, w wymiarze pełnego etatu w podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Słupecki jest organem założycielskim, niezwłocznie lecz nie później niż rok po ukończeniu studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata. (…)

Uzasadniając konieczność podjęcia uchwały Zarząd Powiatu podnosi problem niedoborów personelu  pielęgniarsko-położniczego w SP ZOZ i uznaje za konieczne stworzenie systemu motywacji i zachęty do pracy w szpitalu powiatowym w Słupcy, aby utrzymać wysoką jakość świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców.

Na najbliższej sesji, która planowana jest na 27 maja, dokument procedować będzie Rada Powiatu.