W związku z z rozbudową bazy wojskowej a tym samym planowanym zamknięciem drogi powiatowej do Powidza interwencję podjęła posłanka Paulina Henning-Kloska. W piśmie skierowanym do władz powiatu i gminy Powidz prosi o wyjaśnienie pewnych kwestii.

Państwo polskie jest członkiem NATO i musi realizować obowiązki wynikające z tego członkostwa, niezależnie czy dotykają one płaszczyzny ogólnopolskiej, czy lokalnej. Koniecznością jest też budowa nowej drogi powiatowej zastępującą tę, która zostanie zamknięta z dniem 1 stycznia 2021 r. Nowa droga powinna zostać zbudowana do połowy grudnia przyszłego roku. Ze względu na to, iż przebiegać będzie w pobliżu Jeziora Powidzkiego powstają obawy o to, w jaki sposób inwestycja ta wpłynie na stan środowiska w okolicy.

Przytaczamy fragmenty odpowiedzi starosty słupeckiego na interpelację.

1. Planowana długość budowanej drogi wyniesie 5757 metrów. Jej początek i koniec zostaną zlokalizowane w miejscach istniejących dróg powiatowych (3040P i 3054P). Droga NIE BĘDZIE przebiegać w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej Jeziora Powidzkiego. Oddalona będzie od niego o kilkaset metrów. Z drugiej strony planowanej drogi zlokalizowana jest baza lotnictwa transportowego, Placówka Żandarmerii Wojskowej w Powidzu (Powidz – Osiedle), istniejąca droga powiatowa nr 3040P oraz Powidzki Park Krajobrazowy.

2. Planowana inwestycja znajduje się na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Natury 2000. W celu realizacji zadania Powiat Słupecki uzyskał stosowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Wójta Gminy Powidz, w której zostały określone warunki realizacji inwestycji w sposób jak najmniej szkodzący środowisku, zarówno w trakcie budowy drogi, jak i w trakcie jej eksploatacji.

3. Drogi objazdowe, czyli : droga gminna nr 4180017P, droga powiatowa nr 3040P (ul. Strzałkowska w m. Powidz), droga gminna nr 418038P (ul. Nowa w m. Powidz) zostaną jeszcze przed zamknięciem drogi powiatowej do Powidza wyremontowane. Na ten cel przeznaczono 10 mln złotych – pieniądze zostały już w kwietniu przekazane gminom: Słupca i Powidz. W czasie budowy drogi Powidz – Niezgoda (oraz rozbudowy drogi na odcinku Niezgoda-Kochowo) wybrany Wykonawca, czyli firma Budimex Budownictwo Sp. z o.o. z Warszawy będzie odpowiedzialna za utrzymywanie należytego stanu dróg objazdowych, a po zakończeniu inwestycji za przywrócenie jej do pierwotnego stanu.

Pełną treść interpelacji i odpowiedź na nią można przeczytać TUTAJ