Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje

X sesję Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja odbędzie się 30 maja 2019 roku (czwartek) o godzinie 1530 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr IX/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu słupeckiego na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych  i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Słupeckiego, od dnia 1 września 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków  i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

link do transmisji TUTAJ