Powiat Słupecki pozyskał grant ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”, w ramach którego wdraża efektywne i przyjazne e-usługi publiczne, wspierające współpracę Powiatu Słupeckiego z własnymi placówkami oświatowymi i zwiększające dostępności i jakości stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Realizacja projektu polega na wprowadzeniu zintegrowanego systemu zapewniającego wysoki poziom e-usług oświatowych, które wpłyną na rozwój cyfrowy Starostwa Powiatowego w Słupcy i podległych im jednostek oświatowych. System ten będący zintegrowanym, wydajnym i funkcjonalnym systemem, pozwoli osiągnąć następujące efekty:

– bezpiecznie gromadzić i przesyłać informacje pomiędzy placówkami oświatowymi a organem nadzorującym,

– oszczędzać czas,

– usprawnić współpracę z podległymi jednostkami oświatowymi,

– koordynować działania podejmowane przez podległe jednostki oświatowe,

– istotnie wspierać Powiat w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w zakresie planowania i finansowania oświaty.

Ponadto realizacja projektu pozwoli podnieść poziom cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty. W tym celu zakupiona zostanie usługa związana z diagnozą cyberbezpieczeństwa. Projekt zakłada również zakup narzędzia służącego kompleksowej ochronie poczty elektronicznej oraz zakup środków trwałych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

Wartość przyznanego grantu na realizację Projektu wynosi: 176 877,00 zł.