Lp.

Nazwa Komisji Stałej

Miejsce i data

posiedzenia

Tematyka posiedzenia

1. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

21.09.2020 r.

godz. 740

 

1.      Rozpatrzenie informacji o realizacji zadań Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

4.      Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2020 r.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

2. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

21.09.2020 r.

godz. 1300

 

1.      Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku w 2019 roku i w I półroczu 2020 r.

2.      Analiza i ocena rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za lata 2020, 2021 i 2022.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w roku 2020.

6.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

7.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

8.      Zapoznanie się z propozycją regulaminu dot. ustanowienia stypendiów dla studentów medycyny i pielęgniarstwa.

9.      Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2020 r.

10.  Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

22.09.2020 r.

godz. 900

 

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

2.      Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego.

3.      Zaopiniowanie sprawozdania rocznego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu słupeckiego.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

5.      Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2020 r.

6.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

4. Komisja Rewizyjna Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

23.09.2020 r.

godz. 1300

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

3.      Zaopiniowanie projektu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2020 r.

5. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

23.09.2020 r.

godz. 1430

 

1.      Zaopiniowanie analizy i oceny rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w roku 2020.

3.      Zaopiniowanie projektu informacji o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Słupeckiego do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

6.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za lata 2020, 2021 i 2022.

7.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Ostrowite.

8.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

9.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

10.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Strzałkowo w roku 2020 na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Strzałkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3040P”.

11.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego.

12.  Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2020 r.

13.  Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

14.  Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020-2035.

6.

Sesja Rady Powiatu

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

24.09.2020 r.

godz. 1300

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 6 sierpnia 2020 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego.
 7. Sprawozdanie roczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu słupeckiego.
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.
 9. Informacja o realizacji zadań Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.
 10. Analiza i ocena rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.
 11. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.
 13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2020 r.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020-2035.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Strzałkowo w roku 2020 na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Strzałkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3040P”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Ostrowite.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za lata 2020, 2021 i 2022.
 21. Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w roku 2020.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Słupeckiego do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
 24. Wolne głosy i wnioski.
 25. Zakończenie obrad.