Lp. Nazwa Komisji Stałej Miejsce i data

posiedzenia

Tematyka posiedzenia
1. Komisja Rewizyjna

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

 

———————

2.

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

 

27.03.2019 r.

godz. 800

 

1. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020 – druk nr 50.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

– określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2019 r.

– wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, położonej w Młodziejewicach oraz ogłoszenia wykazu

– planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady  kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019

– udzielenia w roku 2019 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego

– zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035

3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

 

26.03.2019 r.

godz. 1200

 

1. Informacja o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz najnowsze programy na lata 2014 – 2020.

2. Informacja na temat zmian w świadczeniach emerytalnych rolników
(13 emerytura).

3. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu słupeckiego w roku 2018”

4. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego
na lata 2014-2020

 

4. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

 

25.03.2019 r.

godz. 800

 

1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018

2. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na
lata 2014-2020 – druk nr 50.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

– planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019

– udzielenia w roku 2019 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego

 

5. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

 

25.03.2019 r.

godz. 1400

 

1.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018

2. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego
na lata 2014-2020

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

– określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2019 r.

– przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019 – 2022

 

6. Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

28.03.2019 r.

godz. 1430

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego zwołuje

VII sesję Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja  odbędzie się 28 marca 2019 roku (czwartek) o godzinie 1430  w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr VI/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 lutego 2019 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego w roku 2018”
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018
 8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim  w 2019 roku
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019 – 2022
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, położonych w Młodziejewicach oraz ogłoszenia wykazu
 14. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2019 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.