Lp.

Nazwa Komisji Stałej

Miejsce i data

posiedzenia

Tematyka posiedzenia

1. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

22.06.2020 r.

godz. 740

1.      Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu.

2.      Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2019 rok.

2. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

22.06.2020 r.

godz. 1330

 

1.      Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2019 rok.

2.      Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2019.

6.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2019.

7.      Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu.

8.      Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2019 rok.

3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

23.06.2020 r.

godz. 1300

1.      Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu.

2.      Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2019 rok.

4. Komisja Rewizyjna Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

23.06.2020 r.

godz. 1430

1.      Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu.

2.      Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Zarządzie Dróg – realizacja inwestycji budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Sierakowo.

5. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

24.06.2020 r.

godz. 1430

 

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2019.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2019.

5.      Przedstawienie kosztów zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki.

6.      Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu.

7.      Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2019 rok.

6. Sesja Rady Powiatu Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

25.06.2020 r.

godz. 1300