Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

24.05.2021 r., godz. 740

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.
 2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania Stypendium Starosty Powiatu Słupeckiego dla uzdolnionych uczniów.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym.

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

24.05.2021 r., godz. 1300


1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2020 rok.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r. finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.

4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym.

6. Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

25.05.2021 r., godz. 1300

 1. Informacja o działalności w powiecie słupeckim Powiatowego Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
 2. Informacja o działaniach podejmowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w zakresie produkcji rolnej oraz rynku rolnego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

26.05.2021 r., godz. 1400

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 • zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020,
 • przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
 • ustalenia zasad i trybu przyznawania Stypendium Starosty Powiatu Słupeckiego dla uzdolnionych uczniów,
 • określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.