Lp. Nazwa Komisji Stałej Miejsce i data posiedzenia Tematyka posiedzenia
1. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala „Herbowa”
25.09.2023 r., godz. 900

 1. Sprawozdanie roczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu słupeckiego.
 2. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
2. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala „Herbowa”

27.09.2023 r.
godz. 1400

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  a) pozbawienia kategorii drogi powiatowej – odcinka drogi powiatowej 3051P,
  b) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Powiatu Słupeckiego,
  c)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023,
  d)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2023-2035.
3.

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala „Herbowa”

28.09.2023 r.
godz. 1300