Lp.

Nazwa Komisji Stałej

Miejsce i data

posiedzenia

Tematyka posiedzenia

1. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
Starostwo Powiatowe

w Słupcy

„sala Herbowa”

25.05.2020 r.

godz. 740

1.      Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.

2.      Stanowisko komisji w sprawie analizy funkcjonowania administracji szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

2. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

„sala Herbowa”

25.05.2020 r.

godz. 1330

1.      Zaopiniowanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu w 2019 roku – druk nr 223.

2.      Zaopiniowanie informacji o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu w 2019 roku – druk nr 224.

3.      Zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok – druk nr 225.

4.      Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019 – druk nr 226.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 – druk nr 227.

3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Starostwo Powiatowe

w Słupcy

„sala Herbowa”

26.05.2020 r.

godz. 1230

1.      Rozpatrzenie petycji złożonej przez mieszkańców Piotrowic gm. Słupca w sprawie budowy w tej miejscowości wieży kraterowej telekomunikacyjnej sieci T-Mobile Polska S.A
4. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Starostwo Powiatowe

w Słupcy

„sala Herbowa”

26.05.2020 r.

godz. 1300

1.      Zaopiniowanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu w 2019 roku – druk nr 223.

2.      Zaopiniowanie informacji o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu w 2019 roku – druk nr 224.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 – druk nr 227.

5. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwo Powiatowe

w Słupcy

„sala Herbowa”

27.05.2020 r.

godz. 1430

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 – druk nr 227.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035 – druk nr 228.

5. sesja Rady Powiatu Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sesja online

28.05.2020 r.

godz. 1200