Lp.

Nazwa Komisji Stałej

Miejsce i data

posiedzenia

Tematyka posiedzenia

1. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa/on – line

26.10.2020 r.

godz. 740

 

1.       Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.

2.      Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Słupeckiego na lata 2014–2020.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się  w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej powiatu słupeckiego na rok 2020.

2. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa/on – line

26.10.2020 r.

godz. 1300

 

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się  w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie słupeckim w 2020 roku.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

3. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa/on – line

28.10.2020 r.

godz. 1430

 

1.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 – druk nr 280.

2.      Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020 – druk nr 281.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021 – druk nr 282.

 

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się  w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

6.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie słupeckim w 2020 roku.

7.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznych systemów wspomagających funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Słupcy”.

8.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

9.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020–2035.