Lp.

Nazwa Komisji Stałej

Miejsce i data

posiedzenia

Tematyka posiedzenia

1. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
Starostwo Powiatowe

w Słupcy

27.04.2020 r.

godz. 740

 

1.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.

2.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Słupcy i włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11A, 62-400 Słupca.

3.      Analiza funkcjonowania administracji szkół i placówek oświaty Powiatu Słupeckiego (prezentacja multimedialna).

4.      Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

 
2. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

27.04.2020 r.

godz. 1300

 

1.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Bo rodzina jest najważniejsza”, realizowanego w ramach poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

2.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2020 r.

3.      Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

 
3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Starostwo Powiatowe

w Słupcy

28.04.2020 r.

godz. 1300

 

1.      Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Słupeckiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2025”.

2.      Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego w roku 2019”.

3.      Rozpatrzenie wniosku Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie ustanowienia „strefy Ciszy” na Zbiorniku Słupeckim.

4.      Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

 
4. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwo Powiatowe

w Słupcy

29.04.2020 r.

godz. 1200

 

1.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2020 r.

2.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.

3.      Analiza Funkcjonowania administracji szkół i placówek oświaty Powiatu Słupeckiego (prezentacja multimedialna).

4.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Słupca.

5.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Powidz.

6.      Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

7.      Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020-2035.

 
5. Sesja Rady Powiatu Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sesja online

30.04.2020 r.

godz. 1200