Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

  • nr tel. Zarządzania Kryzysowego Powiatu Słupeckiego – 63 275 86 25
  • nr tel. Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Słupcy – 63 275 86 00

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupcy wspomaga działania Starosty w wykonywaniu zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i współdziałania z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w tym zakresie.

Do głównych zadań PCZK należy:  

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;

7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

PCZK może pracować w trzech trybach:  

  • zwyczajnym – zapewniając wymianę i przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego (monitoring);
  • alarmowym – w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub jej symptomów;

nadzwyczajnym – w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej i w przypadku uruchomienia systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.