Przedstawiamy Państwu informacje dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki.

Podstawa prawna:
• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) – art. 6a, art. 9c ust. 3;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t. j. Dz. U. 2020 poz. 2200) – § 4 ust. 5, § 9 ust. 1;
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735);
• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 868 ze zm.).

Termin załatwienia sprawy:
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku Starosta Słupecki wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Starosta Słupecki wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta, Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca z dopiskiem „Wydział Oświaty”.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji wydanej przez Starostę Słupeckiego przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, tj. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

wniosek mianowany 2022